fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

คุณครูห้ามพลาด! อบรมออนไลน์ คุรุสภา เนื่องในวันครู นับชั่วโมง ว.21 เปิดเพียง 3 รอบ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการอบรมออนไลน์ที่ไม่อยากให้คุณครูพลาดเลยนะคะ สำหรับการอบรมออนไลน์ที่ คุรุสภาได้เชิญให้คุณครูเข้าร่วมอบรมเนื่องในวันครู ซึ่งการอบรมนี้เปิดเพียง 3 รอบเท่านั้น สามารถนับชั่วโมง ว.21 ได้

คุรุสภาขอเชิญชวน เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 หลักสูตรออนไลน์ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง

คุรุสภาเปิดรับ สมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน รหัสหลักสูตร 6391810001 เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 65 พ.ศ 2564

หลักการและเหตุผล

การศึกษาไทย ในโลกยุคปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขาวิชา เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นลักษณะการหลอมรวม การบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา Content knowledge หลักวิชาชีพครู Pedagogocal Knowledge และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง

ด้วยสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้ครูในสถานศึกษาปรับตัวไม่ทัน ไม่เข้าใจธรรมชาติผู้เรียน ไม่มีความรู้การจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบกับการเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น ครูไม่จำเป็นต้องบอกความรู้ทุกเรื่อง  ครูต้องวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อนำไปสู่
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด และหรือสมรรถนะที่เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด

การเตรียมครูให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสมรรถนะที่สำคัญสำหรับครูประกอบด้วย
1. การเรียนรู้เทคโนโลยีสู่การออกแบบ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การพัฒนาความรู้ด้านศาสตร์การสอน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
5. การหลอมรวมการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา หลักวิชาชีพครูและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัด
การเรียนการสอนตามเนื้อหาเฉพาะทางโดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน จึงต้องมีการหลอมรวมการบูรณาการ เนื้อหาสาระวิชาหลักวิชาชีพครูและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง

ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะการปฏิบัติตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครู ในการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอก
ชั้นเรียน ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ประสบการณ์ ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

 

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่

ลงทะเบียนอบรม คลิกที่นี่

ลงทะเบียน
(รอบที่ 1)

**ปิดรับลงทะเบียน**

ลงทะเบียน
(รอบที่ 2)

16 – 22 มกราคม 2564

ลงทะเบียน
(รอบที่ 3)

23 – 29 มกราคม 2564

ขอขอบคุณที่มา : คุรุสภา

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...