Take a fresh look at your lifestyle.

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

>>>ดาวน์โหลดตารางการฝึกอบรม

>>>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้flip album 1

คู่มือการใช้งานflip album เพิ่มเติม

>>>ดาวน์โหลดโปรแกรมflip album

วิธีการติดตั้งCLICK 

>>>การติดตั้งโปรแกรม 3D PageFlip Professional

>>>คู่มือ 3D PageFlip Professional

>>>ดาวน์โหลดโปรแกรม 3D PageFlip Professional

>>>การติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 9

>>>คู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 9

>Click 1<       >Click 2<

>>>ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Captivate 9 X84    X64

ขอขอบคุณ ทรงเดช กันหาเวียง ,โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร, KMUTT, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, โหน่ง อาโออินายศักดิ์ดา มหาพรม

 

ส่งงานตรงนี้นะคะ

ความคิดเห็น
Loading...