Take a fresh look at your lifestyle.

วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน

วันสำคัญต่างๆ ทั้ง 12 เดือน

 

วันสำคัญ เดือนมกราคม

วันที่ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 13 มกราคม
วันการบินแห่งชาติ
วันที่ 14 มกราคม
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
วันที่ 16 มกราคม
วันครู
วันที่ 17 มกราคม
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 17 มกราคม
วันโคนมแห่งชาติ
วันที่ 18 มกราคม
วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช /

วันสำคัญ เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์
วันนักประดิษฐ์ /วันเกษตรแห่งชาติ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์
วันทหารผ่านศึก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
วันอาสารักษาดินแดน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์
วันวาเลนไทน์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์
วันทนายความ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์
วันศิลปินแห่งชาติ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์
วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันสำคัญ เดือนมีนาคม

วันที่ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันที่ 5 มีนาคม
วันนักข่าว/วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
วันที่ 5 มีนาคม
วันคณิตศาสตร์
วันที่ 8 มีนาคม
วันสตรีสากล
วันที่ 13 มีนาคม
วันช้างไทย
วันที่ 13 มีนาคม
วันไตโลก
วันที่ 14 มีนาคม
ไวท์เดย์
วันที่ 14 มีนาคม
วันพาย
วันที่ 20 มีนาคม
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 มีนาคม
วันกวีนิพนธ์สากล
วันที่ 22 มีนาคม
วันอนุรักษ์น้ำโลก
วันที่ 27 มีนาคม
วันกองทัพอากาศ
วันที่ 22 มี.ค. – 25 เม.ย.
วันอีสเตอร์
วันที่ 31 มีนาคม
วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันสำคัญ เดือนเมษายน

วันที่ชื่อวันสำคัญ หมายเหตุ
วันที่ 1 เมษายน
วันออมสิน
วันที่ 1 เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 1 เมษายน
วันเลิกทาส
วันที่ 2 เมษายน
วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ 6 เมษายน
วันจักรี
วันที่ 7 เมษายน
วันอนามัยโลก
วันที่ 13 14 15 เมษายน
วันสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน
วันผู้สูงอายุ
วันที่ 13 เมษายน
วันประมงแห่งชาติ
วันที่ 14 เมษายน
วันครอบครัว
วันที่ 22 เมษายน
วันคุ้มครองโลก
วันที่ 24 เมษายน
วันเทศบาล
วันที่ 25 เมษายน
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
วันที่ 30 เมษายน
วันคุ้มครองผู้บริโภค

วันสำคัญ เดือนพฤษภาคม

วันที่ชื่อวันสำคัญ หมายเหตุ
วันที่ 1 พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ/วันกรรมกรสากล
วันที่ 5 พฤษภาคมวันฉัตรมงคล
วันที่ 8 พฤษภาคมวันกาชาดสากล
วันที่ 31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันสำคัญ เดือนมิถุนายน

วันที่ ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันที่ 5 มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 8 มิถุนายนวันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก
วันที่ 9 มิถุนายนวันอานันทมหิดล
วันที่ 24 มิถุนายนวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
วันที่ 26 มิถุนายนวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติด

วันสำคัญ เดือนกรกฎาคม

วันที่ ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันที่ 1 กรกฎาคมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
วันที่ 11 กรกฎาคมวันประชากรโลก
วันที่ 22 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 23 กรกฎาคมวันเข้าพรรษา
วันที่ 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันสำคัญ เดือนสิงหาคม

วันที่ ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันที่ 4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ
วันที่ 8 สิงหาคม วันอาเซียนแห่งชาติ
วันที่ 7 สิงหาคม วันรพี
วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม วันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย
วันที่ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันสำคัญ เดือนกันยายน

วันที่ ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันที่ 1 กันยายนวันสืบ นาคะเสถียร
วันที่ 6 กันยายนวันทรงดนตรี
วันที่ 15 กันยายนวันศิลป์ พีระศรี
วันที่ 16 กันยายนวันโอโซนโลก
วันที่ 20 กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
วันที่ 20 กันยายนวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
วันที่ 24 กันยายนวันมหิดล

วันสำคัญ เดือนตุลาคม

วันที่ ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันที่ 13 ตุลาคมวันตำรวจ
วันที่ 14 ตุลาคมวันประชาธิปไตย
วันที่ 16 ตุลาคมวันอาหารโลก
วันที่ 19 ตุลาคมวันเทคโนโลยีของไทย
วันที่ 21 ตุลาคมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคมวันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 23 ตุลาคมวันปิยะมหาราช
วันที่ 24 ตุลาคมวันสหประชาชาติ
วันที่ 31 ตุลาคมวันออมแห่งชาติ
วันที่ 31 ตุลาคมวันฮาโลวีน/Halloween

วันสำคัญ เดือนพฤศจิกายน

วันที่ ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันที่ 14 พฤศจิกายน วันลอยกระทง
วันที่ 14 พฤศจิกายน วันบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 20 พฤศจิกายนวันกองทัพเรือ
วันที่ 25 พฤษจิกายนวันวชิราวุธ – วันประถมศึกษา
วันที่ 27 พฤศจิกายนวันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันสำคัญ เดือนธันวาคม

วันที่ ชื่อวันสำคัญหมายเหตุ
วันที่ 1 ธันวาคมวันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก
วันที่ 4 ธันวาคมวันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ 5 ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 10 ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 16 ธันวาคมวันกีฬาแห่งชาติ
วันที่ 25 ธันวาคมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)
วันที่ 26 ธันวาคมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
วันที่ 28 ธันวาคมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ 16 ธันวาคมวันกีฬาแห่งชาติ
วันที่ 25 ธันวาคมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)
วันที่ 26 ธันวาคมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
วันที่ 28 ธันวาคมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ความคิดเห็น
Loading...