วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาด่วนที่สุด! การคัดเลือกเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)สังกัด สพฐ. ปี 2564

ด่วนที่สุด! การคัดเลือกเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)สังกัด สพฐ. ปี 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดด่วนจาก สพฐ. มาฝากกันค่ะ ซึ่งล่าสุดมีจดหมายด่วนเรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)สังกัด สพฐ. ปี 2564 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยจ้า

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๖ ๑๘๘๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 0๔๐๐๙/ว ๗๒๓
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งแห่ง
จำนวน ๑ ชุด
(ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2QY4MCo)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากการรับสมัคร
ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขอความร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สมัครมากกว่าหนึ่งแห่ง จากโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ ทางเว็บไซต์ 202.29.172.246/teacher_64 และให้รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบที่มีรายชื่อ
สมัครมากกว่าหนึ่งแห่ง ทาง E-mail : bunju1@hotmail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หลังจากเข้าห้องสอบแล้ว
ประมาณ ๓๐ นาที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลจาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. 0 ๒๒๘๘ ๕๖๖๐
E-mail : bunju1@hotmail.com

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี