Take a fresh look at your lifestyle.

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พระราชประสงค์ของพระองค์ คือ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และด้านจิตใจของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ

ศาสตร์พระราชา จารึกไว้ในแผ่นดิน

 “สิ่งที่พ่อคิด  กิจที่พ่อทำ  คำที่พ่อสอน  พรที่พ่อให้”

สิ่งที่พ่อคิด

พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อนานาอารยประเทศ ไม่เฉพาะแค่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ เท่านั้น ที่ได้รับการถวายสดุดีจากประชาคมโลกว่าเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21

แต่พระองค์ยังทรงประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของสังคมไทย นำมาซึ่งคุณค่าอเนกอนันต์ โดยเฉพาะ 11 สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร โดยพระราชประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อมอบไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป ประกอบด้วย

1.กังหันน้ำชัยพัฒนา

2.น้ำมันไบโอดีเซล

3.กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก หรือ “แกล้งดิน”

4.ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

5.เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

6.อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว

7.ฝนหลวง หรือ “ฝนเทียม”

8.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

9.โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

10.ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย

11. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

กิจที่พ่อทำ 

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการปกครอง การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา เทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริรวมทั้งสิ้น 4,685 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการในภาคเหนือ 1,770 โครงการ ภาคอีสาน 1,178 โครงการ ภาคใต้ 908 โครงการ ภาคกลาง 805 โครงการ ตลอดจนโครงการในต่างประเทศอื่นๆอีก 24 โครงการ

อย่างไรก็ตาม 1 ใน 3 ของจำนวนโครงการทั้งหมด พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเป็นอย่างมาก เพราะ “น้ำคือชีวิต” ดังพระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งว่า

 

“…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…”

 

 คำที่พ่อสอน 

กระแสพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาท ในหลากหลายวาระและโอกาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้วนมีความลุ่มลึก แต่ละคำหรือประโยค เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทั้งยังสอดแทรกในเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

เพียงแค่คำง่ายๆสั้นๆ  “รู้รักสามัคคี” –  “พอเพียง” –  “ซื่อสัตย์สุจริต”  ก็ไม่แน่ใจว่า เราได้ยึดถือปฏิบัติตามคำที่พ่อสอนมาโดยตลอดนี้ได้มากน้อยเพียงใด?

 พรที่พ่อให้

หลายสิบปีที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม และวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี จะเป็นอีกวันพิเศษที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะเฝ้ารับชมอยู่หน้าจอทีวีด้วยใจจดจ่อ เพื่อตั้งใจรับพร หรือส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เปรียบดุจน้ำทิพย์ชโลมใจ

“ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันเสมอ ขอจงมีความสุขความเจริญ”  ข้อความสวัสดีปีใหม่พระราชทานปี 2559…

กล่าวกันว่า หากจะเดินทางไปศึกษาโครงการพระราชดำริกว่า 4 พันโครงการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนั้น อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง 10 ปี!

แต่การเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ศาสตร์พระราชา ให้ถ่องแท้ลึกซึ้งนั้น อาจยาวนานยิ่งกว่า เพราะต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท ยึดถือปฏิบัติตามพระราชปณิธานไปทั้งชีวิต.

เลือกการอ่าน       

สารบัญ : ศาสตร์พระราชา จารึกไว้ในแผ่นดินปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  , ศาสตร์แห่งความรู้…สู่ความพอเพียง , ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...