วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกงานวิชาการเศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด

เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด

ชื่อผลงาน               :   เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด

(Think Pair Share) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชะเอาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา              :  นางซูไฮณี  สาเล๊ะ

ปีที่ทำการศึกษา        :  ปีการศึกษา 2563

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด (Think Pair Share) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบ้านชะเอาะ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต
ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด (Think Pair Share) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบ้านชะเอาะ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด (Think Pair Share) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านชะเอาะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนบ้านชะเอาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

สรุปผลการวิจัยพบว่า

1) การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด (Think Pair Share) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชะเอาะ เท่ากับ 87.00/85.93 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด (Think Pair Share) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบ้านชะเอาะ พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน (    = 25.78, S.D. = 1.48) สูงกว่าคะแนนสอบ
ก่อนเรียน (    = 15.44, S.D. = 4.97) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์
กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด (Think Pair Share) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบ้านชะเอาะ พบว่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  (    = 4.54 ,
S.D. = 0.58) ซึ่งนักเรียนมีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด

 

คำสำคัญ : เทคนิคการสอนแบบคู่คิด (Think Pair Share), เศรษฐศาสตร์กับชีวิต

 

 

กรอบข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตร เผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็บครูประถม.คอม

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี