วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกวิชาชีพครูขั้นตอนขึ้นทะเบียน ต่อและขอรับ ใบประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์

ขั้นตอนขึ้นทะเบียน ต่อและขอรับ ใบประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์

ขั้นตอนขึ้นทะเบียน ต่อและขอรับ ใบประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการขอรับ หรือต่อใบประกอบวิชาชีพครูฯ สามารถเข้าอ่านหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนได้ในเนื่้อหาและลิ้งค์ที่อยู่ในบทความค่ะ

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

คุณสมบัติหลัก

 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ไม่หมดอายุ
 2. มีคุณวุฒิ “บริหารการศึกษา”
 3. มีประสบการณ์สอน5 ปี ขึ้นไป หรือเป็นเป็นหัวหน้าหมวด หัวหน้างาน หัวหน้าสาย หรือหัวหน้าอื่น ๆ (การบริหารงานสถานศึกษามี 4 ด้าน)

หมายเหตุ การใช้เอกสารแต่งตั้งในตำแหน่งหัวหน้าต่าง ๆ ต้องใช้ 3 ปีการศึกษา ในการยื่น

เกณฑ์(หลัก)การรับสมัคร รอง ผอ.โรงเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2563

 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถนศึกษา
 2. มีอายุราชการครู4 ปี ขึ้นไป (รวมครูผู้ช่วย)

เกณฑ์(หลัก)การรับสมัคร ผอ.โรงเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2563

 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
 2. ต้องเป็นรอง ผอ. สถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี

(ถ้าเป็นครูต้องมีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป) ฯ

ขึ้นทะเบียนในระบบ ksp self service ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เท่านั้น

* ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารการศึกษา ต้องได้รับการรับรองจากคุรุสภาเท่านั้นจึงจะนำมาขอขึ้นทะเบียนได้

ลิงก์รับรอง https://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-stdksp/

 

การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

คุณสมบัติ

 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ไม่หมดอายุ
 2. มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า5 ปีขึ้นไป
 3. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา
 4. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

หมายเหตุ

 1. คุณวุฒิทางการศึกษา คือ หลักสูตรที่เปิดสอนในครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เป็นหลัก หรือบางหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอื่น แต่จะกำกับเอาไว้ว่าเป็นหลักสูตรทางการศึกษา เช่น

– ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

– ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

– การศึกษามหาบัณฑิต

– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

– พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน… มจร.

– พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มจร.

– พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการการศึกษา มมร.

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน …

– ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน …

– ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มศว

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มทร.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ มช.

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ม.บูรพา

 1. ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ ต้อง

– ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ ดุษฎีบัณฑิต

– เป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์

– ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี

ที่มา มติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

 

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของผู้เรียนจบหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง

ผู้ที่กำลังรอผลการทดสอบความรู้ฯ หากผ่านครบ 5 วิชาก็ใช้วิธีเดียวกันนี้เช่นกัน

ย้ำ การขึ้นทะเบียนฯ มีสองส่วน คือ

ส่วนที่หนึ่ง สถาบันผลิตที่ได้รับการรับรองดำเนินการ

ส่วนที่สอง คุรุสภาดำเนินการ

ขณะนี้ นิสิต/นักศึกษา สมัคร kSP self service ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภาไว้ได้เลย

*ยื่นแล้วติดตามสถานะของตนเองในระบบที่ยื่น

หากติดขัดปัญหาใด โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุรุสภา ใน ศธจ. จังหวัดตามทะเบียนบ้านของนิสิต/นักศึกษา

เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

คลิก ขั้นตอนขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบ KSPBundit

 

ที่มา  สอบครู

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี