ศึกษานิเทศก์ สพฐ.ผนึกกำลังติดตามการเรียน Active Learning

ยกให้เป็นอีกประเด็นที่มีคนให้ความสนใจ ศึกษานิเทศก์ สพฐ. ผนึกกำลังกำกับติดตาม Active Learning ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 11 ก.ค. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ Active Learning 245 เขตพื้นที่

ซึ่งจัดโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. มีผู้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Google Meet กว่า 600 แอคเคานท์ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กว่า 1,000 คน

โดยศึกษานิเทศก์เป็นกลไกสำคัญของการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เป็นผู้ที่เชื่อมรอยต่อระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูในการขับเคลื่อน Active Learning ลงสู่ห้องเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการพัฒนาครูด้าน Active Learning ครบ 100% ภายในเดือนกันยายน 2565 สำหรับเขตพื้นที่ ที่มีครูยังไม่ได้รับการพัฒนา และเขตพื้นที่ที่ได้มีการพัฒนาขับเคลื่อนครบทุกคน ศึกษานิเทศก์ลงไปติดตาม ช่วยเหลือ เสริมแรง ให้ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning อย่างเป็นรูปธรรม

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นที่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และการที่จะทำให้ครูไปถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะผู้เรียนได้นั้น ศึกษานิเทศก์จะต้องเข้าถึงห้องเรียน โดยศึกษานิเทศก์มีความเข้าใจในคอนเซปต์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning แล้วดำเนินการให้นักเรียน ได้คิด+ลงมือปฏิบัติ+สื่อสารความเข้าใจถูกต้อง ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ในชั่วโมงสอน

ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในทุกๆ แผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อเด็กได้ฝึกคิดในทุกคาบ เด็กก็จะคิดเป็นระบบ ส่วนการบูรณาการตัวชี้วัด/ข้ามรายวิชา ลดทอนเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน ลดภาระชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเหลือ บวกกับได้รับการฝึกคิดแบบอัตโนมัติ จะทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ และครูเติมบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นวิถีธรรมชาติ

เราจะได้เด็กที่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ คุณลักษณะที่ดี ครบตามมาตรฐาน และมีสมรรถนะ ด้วย Ultimate Outcome โดยการสร้างสถานการณ์ เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติ สามารถต่อยอดไปยังทักษะอาชีพได้ในอนาคต

Advertisements

“ทั้งนี้ ขอชื่นชมและขอบคุณศึกษานิเทศก์ทุกคนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเสียสละทุ่มเทให้กับการทำงานเชิงพื้นที่ สพฐ. โดยการนำของเลขาธิการ กพฐ. พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างศึกษานิเทศก์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป” รองเลขาธิการ กล่าว

 

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 21:23 น.

Advertisements

Comments are closed.