เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กิจกรรมขยายผลฯ แบบ Fundamental AL Training

0
1444
เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กิจกรรมขยายผลฯ แบบ Fundamental AL Training วันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2565

กรณีเปิดดาวน์โหลดบนโทรศัพท์ไม่ได้ให้ท่านเปลี่ยนไปดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์
สำหรับท่านที่พบปัญหาในการดาวน์โหลดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก

ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) นางกนกอร อึ้งซำ Download
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) นางกรณ์ภัสสร วงสาโท Download
วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นางกานดา นิ่มชุ่ม Download
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางกานดาภร วงศ์กระโซ่ Download
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นางเกษรา พึ่งศรี Download
วัดบ่อโศรก นางขวัญชนก แสนอภัย Download
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบาน Download
โรงเรียนวัดบ่อโศรก นางจริยา ปานสมสวย Download
วัดหนองปลาหมอ นางจันทร์ธิรา คูณหอม Download
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศลวิทยา) นางจิรฐา เอี่ยมกมล Download
โรงเรียนวัดหนองโรง นางจิราภรณ์ กิ่งเกษ Download
วััดหนองตาบุญ นางฉวีวรรณ​ ธรรมโกศล Download
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน Download
โรงเรีียนบ้านโป่งเก้ง นางณิชชญารัชฏ์ พุ่มมะปราง Download
บ้านท่าพลู นางธารารัตน์ ทองลอย Download
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม นางนงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์ Download
บ้านผังสามัคคี นางนิภารัตน์ เงินวิเศษ Download
บ้านผังสามัคคี นางนิษฐกานต์ กองสาลี Download
โรงเรียนวัดท่าคล้อ นางบุษรินทร์ พิมพ์ศร Download
โรงเรียนบ้านหลังเขา นางปพัฎชญา พึ่งภพ Download
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง นางประภัสสร กรอบเพ็ชร์ Download
บ้านซับสนุ่น นางประภารัตน์ มะโนพงษ์ Download
วัดศรัทธาเรืองศรี นางปาณิสรา บุศดี Download
โรงเรีียนชุมชนวัดคลองไทรฯ นางพจนีย์ จันทร์ช่วย Download
บ้านช่อง นางพิจิตรา มารมย์ Download
วัดศรัทธาเรืองศรี นางพิชญ์ชยาภา คำโพธิ์ Download
บ้านหัวถนน นางพิสชญาภรณ์ พิมพ์สอน Download
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) นางพูนทรัพย์ ประดิษฐ์ภูมิ Download
วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 นางเพ็ญศรี หอมอุบล Download
บ้านผังสามัคคี นางแพรวพรรณ อินทนิจ Download
วัดหนองตะเฆ่ นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงษ์ Download
บ้้านหนองมะค่า นางเรียนตา หนองหงอก Download
วัดโคกกลาง นางวชิราภรณ์ บุญมี Download
วัดหนองตะเฆ่ นางวรัญญา ทิวาวงษ์ Download
โรงเรียนวัดบ่อโศรก นางวราพร สุขแพทย์ Download
วัดหนองตาบุญ นางวิรัช​ สุขสบาย Download
วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 นางศรีวรา ดวงใย Download
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศลวิทยา) นางศิริพร เขยิน Download
วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 นางศิริพร สุขตระกูล Download
วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 นางศิริรัตน์ จนะอินทร์ Download
วัดสองคอนกลาง นางศุภลักษณ์ ศรีจินดา Download
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม นางสมสุข บุญต้อม Download
วัดบ้านลาด นางสลักจิต ศรีพรม Download
บ้านหัวถนน นางสวีณา รื่นสุข Download
วััดโคกกลาง นางสายใจ คงสมบูรณ์ Download
อนุบาลวิหารแดง นางสายสุนีย์ ปิลกศิริ Download
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง นางสาวกชมน โนนสุวรรณ Download
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง นางสาวกนกวรรณ คำงาม Download
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นางสาวกนกวรรณ ลุนวงศ์ Download
นางสาวกนกวรรณ อรชัย Download
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง นางสาวกมลนิต ปัญเศษ Download
วัดหนองตะเฆ่ นางสาวกมลวรรณ บุญวัง Download
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ นางสาวกรรณิกา สร้อยจิตร Download
โรงเรีียนบ้านหลังเขา นางสาวกัญจณ์อมล แพทย์เสลา Download
วัดหนองตาบุญ นางสาวกัญจนส​รณ์​ แก้ววิชาบัง Download
บ้านคลองม่วงเหนือ นางสาวกัญนิภา ชมดวง Download
โรงเรียนวัดบ้านหมาก นางสาวกาญจนา เพชรพิมาย Download
บ้านซับสนุ่น นางสาวกุลยา ปราชญาสุนทร Download
วัดสองคอนกลาง นางสาวกุลสตรี โชติวิวัฒน์ Download
บ้านซับดินดำ นางสาวขวัญครู แผลงรักษา Download
โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ นางสาวขวัญชนก ศรีเผือก Download
โรงเรียนบ้านลำสมพุง นางสาวจริยาภรณ์ ศรีเข็ม Download
บ้านหัวถนน นางสาวจัทภา สมมูล Download
นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 นางสาวจันทร์ทมาศ สครรัมย์ Download
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง นางสาวจิตรลดา ภู่บุบผา Download
โรงเรียนบ้านผังสามัคคี นางสาวจีรวรรณ ขำวารี Download
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นางสาวจีรวรรณ โสป่าสัก Download
โรงเรียนบ้านผังสามัคคี นางสาวจีราวรรณ กิจกลาง Download
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง นางสาวจุฑามาศ เนียมจิตร Download
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) นางสาวจุฑามาศ พานแก้ว Download
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง นางสาวจุฑามาศ มาดี Download
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นางสาวยุพารัตน์ พรมประกอบ Download
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นางสาวจุติพร วงษ์จันทร์ Download
อนุบาลวิหารแดง นางสาวจุฬารัตน์ สุขเกษม Download
โรงเรียนวัดเขาน้้อยจอมสวรรค์ นางสาวเจนจิรา มีมาก Download
โรงเรียนวัดหนองจิกฯ นางสาวชญานิน สิริตะนัน Download
โรงเรียนบ้านลำสมพุง นางสาวชนกานต์ จันทร์พฤกษ์ Download
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นางสาวชนากานต์ มารมย์ Download
โรงเรียนวัดบัวลอยฯ นางสาวชนานันท์ ศรีบุญชู Download
อนุบาลวิหารแดง นางสาวชนิสา ศรีพิทักษ์ Download
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น นางสาวชเนตตี ยอมมะเริง Download
วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวชลธิชา บังเลา Download
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น นางสาวชลนา รอดศิริ Download
บ้้านหนองโป่ง นางสาวชุติพัฒน์ เอกเจริญ Download
บ้านซับบอน นางสาวชีวารัตน์ ไชยสถิตย์ Download
อนุบาลวิหารแดง นางสาวเชาวนี นารถดนตรี Download
วัดหนองตะเฆ่ นางสาวฌัลลิการ์ พนะสัน Download
วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวฐิติกมล เอ็นดู Download
วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวณัฎฐกันย์ มณีศิริ Download
โรงเรียนบ้านหลังเขา นางสาวณัฏฐกันย์ ภูธร Download
วัดหนองปลาหมอ นางสาวณัฐธิดา พรมบุตร Download
วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นางสาวณัฐนันท์ สุขประเสริฐ Download
วััดหนองตาบุญ นางสาวณัฐรดา​ ประทุมชาติ Download
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวดลอิศรา มหาวงศ์ Download
โรงเรียนบ้านลำสมพุง นางสาวตรีฉัตร ศรีตระการ Download
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวทิพมณี กัญญามา Download
บ้านหนองมะค่า นางสาวทิพย์สุดา ตรีพงษ์ Download
โรงเรีียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวธณัญนันท์ ลือยศ แทน
บ้้านท่าพลู นางสาวธนาภรณ์ วิจารจิตต์ Download
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม นางสาวธราภร บำรัมย์ Download
โรงเรียนบ้้านโป่งเก้ง นางสาวธัญญารัตน์ ทิมเงิน Download
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นางสาวนกน้อย ป้องคำแสน Download
โรงเรียนวัดบ้้านไผ่ นางสาวนภาภรณ์ บรรพต Download
โรงเรียนวัดหนองโรง นางสาวนราภรณ์ เนียมบุญเจือ Download
โรงเรียนวัดบ้านหมาก นางสาวนลินธร ดาลัย Download
โรงเรียนวัดขอนหอม นางสาวนุจรี พันขาม Download
วัดหนองตาบุญ นางสาวน้ำผึ้ง​ บุญสกุล Download
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ นางสาวน้ำฝน กำเลิศ Download
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) นางสาวนิพิชฌน์ชา มากล้น Download
บ้านซับสนุ่น นางสาวนิลาวัณย์ ครามกระโทก Download
นางสาวนิศาชล ปทุมรัตน์ Download
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง นางสาวนิสาชล เทียบชัย Download
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นางสาวนุชรี เมธา Download
โรงเรีียนนิคมทับกวางสงเคราะห์2 นางสาวเบญจมาภรณ์ ถางโพธิ์ Download
นางสาวปฎิมากร ค้ำชู Download
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง นางสาวปภัสนันท์ ยงเพชร Download
บ้านหนองมะค่า นางสาวประภัสสร ศิริขันธ์ Download
บ้านช่อง นางสาวปรารถนา ภูช่องหิน Download
วัดบ้านลาด นางสาวปวีณา พรมจารี Download
วัดบ้านลาด นางสาวปวีณา เสียงสวัสดิ์ Download
โรงเรียนวััดบึงไม้ นางสาวปาริฉัตร์ บุญจง Download
โรงเรีียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ นางสาวปิยะนุช ชมสวนสวรรค์ Download
โรงเรียนวัดกุ่มหัก นางสาวเปมิกา เหมือนแม้น Download
วัดสองคอนกลาง นางสาวพรพรรณ โสภา Download
นางสาวพรพิชญา สุขรักษ์ Download
บ้านหลังเขา นางสาวพรพิมล ป้อมคำ Download
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง นางสาวพริมา สมหวัง Download
นางสาวพัชราภา จันทร์หอม Download
โรงเรียนวัดบัวลอย นางสาวเพ็ญริยา จอมทอง Download
บ้านมณีโชติสามัคคี นางสาวไพลิน จันทดิษฐ Download
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ นางสาวภัทราวรรณ โพธิเวชกุล Download
โรงเรียนวัดบ้านหมาก นางสาวภรณี ศรีสมบัติ Download
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ นางสาวภัทรพร​ กฤติรัตตกานนท์ Download
โรงเรียนบ้านเขานมนาง นางสาวภัสรา สุขประเสริฐ Download
โรงเรียนวัดหนองโรง นางสาวมินตรา บุศดี Download
บ้านซับดินดำ นางสาวเมวิกา แว่นรัมย์ Download
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) นางรมย์รวินทร์ เลิศพรม Download
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง นางสาวระวิวรรณ สนิทกลาง Download
วัดโคกกลาง นางสาวศิวพร สุขเจริญ Download
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศลวิทยา) นางสาวรัตนาภรณ์ ตั้งจิตประสงค์ Download
โรงเรีียนบ้านป่าวังกวาง นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ญเพียร Download
วัดสองคอนกลาง นางสาวรัติญา ลัดดากลม Download
อนุบาลวิหารแดง นางสาวรุ่งระวี ภู่พิชิต Download
วัดบ้านไผ่ นางสาวเรืองรดา ศรีไพร Download
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นางสาวลดาวัลย์ ทองคง Download
โรงเรียนวัดบ้้านไผ่ นางสาวลลิดา สร้างคำ Download
วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวลัทธวรรณ เรืองคำ Download
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ นางสาววงค์จันทร์ ถิ่นอำนาจ Download
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง นางสาววนาทิพย์ พวงพิน Download
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ นางสาววรญา วรประเสริฐ Download
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นางสาววรรณิกา ชูเชื้อ Download
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี นางสาววรรณิศา เพ็ชรรักษ์ Download
โรงเรียนบ้านลำสมพุง นางสาววราวรรณ ละอายบาป Download
โรงเรียนบ้านซับกระดาน นางสาววันทนีย์ ส้มเกลี้ยง Download
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) นางสาววันทนีย์ หวังศิริ Download
โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี นางสาววาสนา พรรพุทธ Download
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง นางสาววาสนา ราษฎร์นอก Download
วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาววิไรวรรณ์ จีนไม้ Download
บ้านซับสนุ่น นางสาววิลาวัลย์ อินทะสร้อย Download
บ้านท่าพลู นางสาววีรวรรณ คงปาน Download
บ้านเขาไม้เกวียน นางสาวศศิฉาย จำปาทอง Download
บ้านหนองมะค่า นางสาวศศินิภา ราคาแพง Download
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นางสาวศิริขวัญ อาศัยนา Download
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ นางสาวศิริลักษณ์ ผลสวิง Download
วัดหนองปลาหมอ นางสาวศิริวิมล ช่างเครื่อง Download
โรงเรียนบ้านหลังเขา นางสาวสมฤทัย พันธ์วัฒนะ Download
บ้านท่าพลู นางสาวสายฝน ศิลากุล Download
บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) นางสาวสายพิณ กลิ่นเกษร Download
วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวสุกัญญา ขวัญสมคิด Download
บ้านซับสนุ่น นางสาวสิรดา บรรทัดเที่ยง Download
ชุมชนวัดไทยงาม นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อน Download
วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวสุกานดา สุขเกษม Download
นางสาวสุจิตรา แปลงพระเนตร Download
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) นางสาวสุจิตรา มงคลศรี Download
โรงเรีียนบ้านหนองโป่ง นางสาวสุณิสา อินทร์สุข Download
บ้านเขาไม้เกวียน นางสาวสุดารัตน์ หนูคำ Download
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี นางสาวสุทธิดา อุปทะ Download
บ้้านคลองม่วงเหนือ นางสาวสุนิสสา กิจหาญ Download
วัดศรัทธาเรืองศรี นางสาวสุพัตรา นาทองหล่อ Download
โรงเรียนวัดบ้านลาด นางสาวสุนิสา ศิริมะณี Download
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง นางสาวสุพรรษา ภาษี Download
นางสาวสุพัตรา วงษา Download
โรงเรียนวัดบึงไม้ นางสาวสุพัตรา ศิลมั่น Download
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) นางสาวสุภนิดา เทพรักษา Download
โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์ นางสาวสุภาพร กมลจิตร์ Download
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 นางสาวสุรีรัตน์ ฉิมจารย์ Download
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ นางสาวเสาวลักษณ์ คำซ้อน Download
นางสาวหทัยทิพย์ วงษ์ปาน Download
นางสาวหทัยรัตน์ สิงหฬ Download
โรงเรีียนวัดบ้านไผ่ นางสาวหัทยา ธนะนาวานุกุล Download
อนุบาลวิหารแดง นางสาวอชิรญา อ่ำสำลี Download
บ้านเขาไม้เกวียน นางสาวอรทัย คำภีร์ Download
บ้านซับดินดำ นางสาวอรษา ยิ้มจันทร์ Download
บ้าานหนองมะค่า นางสาวอรอนงค์ เพ็ชรขุนทด Download
บ้านลำสมพุง นางสาวอรุณรัตน์ สุทธิศาสตร์ Download
บ้านซับกระดาน นางสาวอลิสรา คำดี Download
บ้านเขาไม้เกวียน นางสาวอัจฉราพันธุ์ ชฎาจิตร Download
วัดศรัทธาเรืองศรี นางสาวอัจฉริยาภรณ์ แดงตะโก Download
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง นางสาวอัญชรีภรณ์ ฟักทอง Download
นางสาวอารีย์รัตน์ จันทะนะ Download
อนุบาลวิหารแดง นางสาวอุมาพร สุกกล่ำ Download
นางสาวอุษณา พานิชลาน Download
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศลวิทยา) นางสาวเอณิกาณ์ การกล้า Download
โรงเรียนบ้านหลังเขา นางสาวเอื้อมดาว โมกขันธ์ Download
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ นางสุกัญญา วงศ์ศิริ Download
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง นางสุขสม สุขเกษม Download
วััดกุ่มหัก นางสุพัตรา พิมพ์โกทา Download
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) นางสุมาลี บุญวิเศษ Download
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ นางสุมาลี รัชวัตร์ Download
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69 นางสุวคนธ์ โสดานิล Download
โรงเรีียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางเสาวลักษ์ เอี่ยมสอาด Download
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า นางแสงอุทัย วงษ์โสภา Download
โรงเรีียนบ้านหนองมะค่า นางอณัญญา เขียวเชื้อ Download
โรงเรียนวัดหนองโรง นางอรพิณ สาบุดดา Download
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม นางอรุณรัตน์ แพรสุรินทร์ Download
นางอุบลวรรณ หึกจันทึก Download
วัดสองคอนกลาง นายกษมา สุภาผล Download
บ้านหัวถนน นายกิติภัทธ์ รื่นสุข Download
โรงเรีียนบ้านหนองผักบุ้ง นายเขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์ Download
บ้านท่าพลู นายคมสันต์ ช่องศรี แทน
วัดหนองตะเฆ่ นางดาริน ทองสุก Download
โรงเรียนบ้านลำสมพุง นายคุณากร บัวขวัญ Download
วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 นายจรูญ สุวรรณภา Download
โรงเรียนวััดท่าสีโพธิ์เหนือ นายจักรกฤษณ์ เกาะสมุทร Download
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นายจิตรกร เรือนสอน Download
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) นายจิรายุส ชุมเกตุ Download
โรงเรียนบ้านลำสมพุง นายจีระ พุฒหอมโพธิ์ Download
โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น นายฉัตรพล โฉมศรี Download
นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 นายชาญชัย บุญรอด Download
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายเชาวลิต นาคจั่น Download
โรงเรียนวัดหนองโรง นายณรงค์พันธุ์ เชียวขุนทด Download
โรงเรียนวัดหนองโรง นายณรงค์ศักดิ์ กางรัมย์ Download
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 นางศิริรัตน์ จนะอินทร์ Download
โรงเรียนบ้านลำสมพุง นางสาวอังศุอิงค์ พันธุ์โยธี Download
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นางสาวพัชราพร ปิติสม Download
บ้านท่าพลู นางสาวสุทธิชา ภักดีชุมพล Download
โรงเรีียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวธณัยนันท์ ลือยศ Download
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) นางสาวจงกลนี คำยะ Download
โรงเรียนบ้านเขานมนาง นางสาวภัสรา สุขประเสริฐ Download