เกียรติบัตรครู กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

0
1444
เกียรติบัตรครู กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

เกียรติบัตรครู กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
กรณีเปิดดาวน์โหลดบนโทรศัพท์ไม่ได้ให้ท่านเปลี่ยนไปดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์
สำหรับท่านที่พบปัญหาในการดาวน์โหลดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น นางสาวศรัญรัตน์ คีราช Download
โรงเรียนวัดหนองปลิง นางสาวเพชรไพริณ ตรีโสภณากร Download
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 นางเยาวเรศ คำภีร์ Download
โรงเรียนวัดท่าคล้อ นางสาวปวีณา รอดนิล Download
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว นายฐานันดร ใจธรรม Download
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ เพ็ญนภา จันทรา Download
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ นางสาวนภาภรณ์ บรรพต Download
วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) นางสมจิตร ศรีวงษา Download
บ้านหินซ้อน นางสาวนูรีฮัน สาเมาะดอแม Download
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม นางสาวพิชามญชุ์ บริคุต, นางสาวกมลทิพย์ หมื่นสา Download
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ นางสาวณัฐธิดา พรมบุตร Download
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม นางสาวสุปรียา สงค์ดำ Download
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ นางสาวสาวิตรี บรรเทาทุกข์ Download
โรงเรียนวัดหนองครก นางจิรัชญา รุ่งเรือง Download
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) นางเปรมกมล สังขมาน Download
โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส นางภานิชา คนหาญ Download
บ้านผังสามัคคี นางสาวสิริจินดา แก้วมณี Download
วัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) นางสาวณัฏฐนิช ใจผ่อง Download
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นางสาวณัฐนันท์ สุขประเสริฐ Download
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง นางสาวดวงพร บำรุงกิจ Download
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง นางสาวเบ็ญจวรรณ สิงห์กุล Download
วัดลำบัว นางสาววนาลี ชาวนาฝ้าย Download
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง นางสาวจารุณี น้อยพันธุ์ Download
วัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต) นางสาววันทนีย์ หวังศิริ Download
โรงเรียนวัดโพนทอง นางสาวสุภารัตน์ อยู่เอี่ยท แทน
โรงเรียนวัดโป่งมงคล นางสาวเนติมา ประสิทธิพร Download
โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) นางสาวสุธิดา ดิบแดง Download
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ นางสาวสุชานันท์ โพธิ์ตาด Download
โรงเรียนบ้านบางกง นางสุมาลี ดำรงจิตติ Download
โรงเรียนบ้านท่าพลู นางสาววีรวรรณ คงปาน Download
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางเสาวลักษ์ เอี่ยมสอาด Download
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี นางสาวขวัญชนนี ใสโพธิ์ Download
โรงเรียนวัดบ้านจาน นางสาวษาธญา พวงห้อย Download
โรงเรียนบ้านคลองไทร นางสาวมัลลิกา สุภาษร Download
โรงเรียนวัดคลองห้า นายเกียรติศักดิ์ กรุณา Download
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม นางสาวพนิดา รุ่งเรื่อง Download
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) นางสาวปวันรัตน์ งามละม่อม Download
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล นางสาวเครือวัลย์ วงษ์เพ็ง Download
โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาววารุณี หนูจันทร์ Download
โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) นางสาวนิรุชา หลักคำ Download
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส นางสาวรุ่งทิวา อาจผักปัง Download
โรงเรียนวัดบึงไม้ นางสาวสมฤดี หอมจิตร Download
โรงเรียนวัดคำพราน นายวิเชียรชัย แสงแดง Download
โรงเรียนวัดหนองผักชี นางสาวธัญญารัตน์ สมุติรัมย์ Download
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นางบุบผา นาควงษ์ Download
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวสายฝน​ จันทร์​รัตน์​ Download
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) นางสาวณัชชา คำแพง Download
นิคมทับกวางสงเคราะห์๒ นางารานี ตันสิน Download
บ้านซับบอน นางสาวณันฑิวา ชูชื่นกลิ่น Download
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นายณรงค์ บุตรสิงห์ Download
โรงเรียนวัดบ่อโศรก นางจริยา ปานสมสวย Download
โรงเรียนวัดบ้านหมาก นางสาวรัตนาภรณ์ สวัสดี Download
บ้านหนองผักบุ้ง นางพริมา สมหวัง Download
โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) นางวันเพ็ญ เฉลิมมิตร Download
บ้านเขาไม้เกวียน นายวิศรุต นามเจริญ Download
โรงเรียนวัดหนองหมูใตั (ไพบูลย์วิทยาคาร) นางสาวพิมประภา พิมพ์จันทร์ Download
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง นายธนิต ศรีสังข์ Download
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ นางสาวกิ่งกานต์ กลั่นแก้ว Download
โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน นางธนารัตน์ สาลี Download
โรงเรียนวัดคลองใหม่ นางสาวสายฝน บุญมี Download
บ้านหนองผักบุ้ง นางพริมา สมหวัง Download
โรงเรียนวัดท่ามะปราง นางสาวจรรย วิถุนัด Download
วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) นางสาวเปียทิพย์ จันทะชารี Download
โรงเรียนวัดเตาปูน นางสาวกาญจนา รังสะพรม Download
บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) นางสาวอุไรวรรณ เจริญครบุรี Download
โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 1.นางสาวประภัสสร วงษ์คำ 2.นางสาวขวัญตา ขนเต้ Download
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ นางกาญจนา ทุมพัง Download
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) นางพูนทรัพย์ ประดิษฐ์ภูมิ Download
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง นางสาวจุฑามาศ เนียมจิตร Download
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก นางสาววิภาพร สงนอก Download
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก นางสาววิภาพร สงนอก Download
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นางสาวเนติกาญจน์ ปักษาศร Download
โรงเรียนวัดป่าไผ่ นางสาวปภัสสร จันทร์ภักดี Download
โรงเรียนวัดหนองผักชี นางสาวธัญญารัตน์ สมุติรัมย์ Download
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นางสาวพจวรรณ เทียมผล Download
โรงเรียนบ้านโป่งไทร นางสาวณัฐพิชชานันต์ น้อยคำมี Download
โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี นางสาวศิรินทรา ศรีเพชร์ Download
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง นางสาวอัญชรีภรณ์ ฟักทอง Download
โรงเรียนวัดบ้านลาด นางสาวสุนิสา ศิริมะณี Download
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก นายศุภกร แสนสุข Download
โรงเรียนวัดส้างบุญ นางสาวพิมพ์สวัส สวัสดิภาพ Download
วัดชำผักแพว นางสาวธนพร สว่างอารมณ์ Download
บ้านซับกระดาน นางสาวอลิสรา คำดี Download
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ นางสาวภัทรพร กฤติรัตตกานนท์ Download
โรงเรียนวัดโพนทอง นางสาวสุภารัตน์ อยู่เอี่ยม Download
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ นางสาวเจนจิรา มีมาก Download
โรงเรียนวัดโพนทอง นางสาวสุภารัตน์ อยู่เอี่ยม Download
โรงเรียนวัดเจริญธรรม นางสาววันวิสาข์ พวงมณี Download