วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาความรู้สำหรับครูสสวท. เผยแพร่คู่มือครูคณิตศาสตร์ ป.1และ ป.4 เล่ม 2

สสวท. เผยแพร่คู่มือครูคณิตศาสตร์ ป.1และ ป.4 เล่ม 2

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร ได้จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ SciMath เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก และให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น อันเป็นที่มาของการสร้างระบบคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (www.scimath.org) และยังได้พัฒนาระบบชุมชนออนไลน์ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย ปัญหาหรือความไม่เข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ  และปัจจุบันได้ทำการเผยแพร่คู่มือครูคณิตศาสตร์ ป.1และ ป.4 เล่ม 2  โดยสงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะครูเท่านั้น จึงต้อง log in ก่อนเข้าใช้งาน

          คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2

          ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.scimath.org/ebook-mathematics/item/9077-1-2-9077m

          คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เล่ม 2  

          ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.scimath.org/ebook-mathematics/item/9078-4-2-9078

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี