Take a fresh look at your lifestyle.

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการนักจิตวิทยา นักวิชาการศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการนักจิตฯ นักวิชาการศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 ๑๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖

นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยา
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี