วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 256

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 256

เกณฑ์และคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเสนอชื่อนักเรียน / ครูเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติโรงเรียน

 1. เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดรายการดูงาน ประสานงานต่าง ๆ การจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย สนับสนุนบุคลากรช่วยงานโครงการ และอื่น ๆ
 4. เกณฑ์การเสนอชื่อ

4.1 โรงเรียนที่ประสงค์เสนอชื่อเฉพาะนักเรียน เสนอชื่อได้ไม่เกิน จำนวน 2 คน

4.2 โรงเรียนที่ประสงค์จะเสนอชื่อครู รต้องเสนอชื่อนักเรียนไม่เกิน จำนวน 2 คน พร้อมครูจำนวน  2 คน

คุณสมบัตินักเรียน

 1. กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561
 2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน)
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ และมีสุขภาพแข็งแรง
 4. มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทย
 5. สามารถร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ และเดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561
 6. หากเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน จะต้องวั้นระยะการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 2 ปี
 7. หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ สพฐ. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดตามไปด้วย และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่พำนักในสหรัฐอเมริกาขณะเข้าร่วมโครงการ
 8. บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง สามารถรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
 9. นักเรียน จะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียน (มีหนังสือนำส่งจากโรงเรียน)

คุณสมบัติครู

 1. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ และรับราชการมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
 4. มีสุขภาพแข็งแรง หากเป็นสตรีจะต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
 5. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
 6. มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทย
 7. สามารถร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ และเดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการที่สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562
 8. เป็นครูแกนนำและดำเนินกิจกรรมของโครงการในรุ่นต่อไป
 9. สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนและดูแลนักเรียนในโครงการตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 10. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
 11. ข้าราชการครูจะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียนพร้อมการเสนอชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ (มีหนังสือนำส่งจากโรงเรียน)

รายละเอียดเพิ่มเติม รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา https://www.obec.go.th/archives/15333

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี