Take a fresh look at your lifestyle.

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรับย้ายข้าราขการครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัด
ในการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กำหนด (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น ขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ หากมีความประสงค์ส่งคำร้องขอย้ายให้รวบรวบคำร้องขอย้าย

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา สายงานการสอน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2
You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี