Take a fresh look at your lifestyle.

ไม่ต้องผ่านภาค ก 16 อัตรา กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน สมัคร 20-27 ก.พ.2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแนะนำงานไม่ต้องผ่านภาค ก 16 อัตรา กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน สมัคร 20-27 ก.พ.2566

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน สังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน สังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 16 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน สังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
  1.1 กลุ่มงาน ตำแหน่ง และอัตราว่าง (จำนวนที่จะจัดจ้างครั้งแรก)
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
  ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
  ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  3) ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  4) กลุ่มงานบริการ/เทคนิค
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
  ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ทั้งนี้ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน และขอบเขตเนื้อหาการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 1 – 4

1.2 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2567) และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกรอบอัตรากำลังและความจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน กรณีพนักงานกองทุน อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานกองทุน ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
1.3 สิทธิประโยชน์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานและลูกจ้างลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานและลูกจ้าง ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
  1) มีสัญชาติไทย
  2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีเข้าเป็นพนักงานกองทุน ต้องกำหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
  7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ: ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม 1/2564เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 และในกรณีที่สมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 – 4 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

 1. การรับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

คลิกดูรายละเอียด

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน

 
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี