30 C
Bangkok
วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

สพฐ.จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ สพฐ.จัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียน ต้นแบบสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรม สภานักเรียนในโรงเรียนทั้งระบบ นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี อยู่ร่วมกันโดยใช้หลักประชาธิปไตย บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม สภานักเรียนให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน “สพฐ. QUICK POLICY” ข้อที่ ๓ การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย เน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน โดยมีกรอบแนวคิด ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดปฏิทินการแข่งขัน และส่งรายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศ พร้อมเอกสารตันฉบับให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. Download คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ทาง QR Code หรือทางเว็บไซต์ Studentact.net ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ศึกษาคู่มือ และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาโดยละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

ที่มา สภานักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news