Take a fresh look at your lifestyle.

โครงการ THE EDUCATORS THAILAND 2023 โครงการค้นหา Influencer ด้านการศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ โครงการ THE EDUCATORS THAILAND 2023 โครงการค้นหา Influencer ด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครู ติวเตอร์ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ก็สมัครได้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 66

การศึกษากับสื่อดิจิทัลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลง วิถีการเรียนการสอนอย่างสิ้นเชิง โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ สื่อดิจิทัลยังช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งคุณครูเปรียบเสมือนเป็นผู้สอนและนำทางผู้เรียนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน การสร้าง Influencer ด้านการศึกษาเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมและน่าสนใจให้กับผู้เรียน จึงเป็นที่มาของโจทย์หลักในปีนี้ การสร้าง Influencer ด้านการศึกษา

AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้สอน และการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นเวทีให้กับนักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและติวเตอร์ ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ และสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ ในการจัดการเรียนรู้ทุกสาระวิชา
  2. เพื่อให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานด้านสื่อนวัตกรรมการสอน และสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นผลผลิตของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
  3. เเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นักการศึกษา ครู บุคลากรการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ในด้านความเป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมการสอน และสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ
  4. สร้างความตระหนักให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ในประเทศไทย เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทย

ที่มา AIS Academy 

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี