ปฏิทินสอบโอเน็ต 2566 (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ ปฏิทินสอบโอเน็ต 2566 (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567

Advertisements

ในทุกปีหลายคนอาจจะได้ยินว่ามีการจัดสอบโอเน็ต แต่อาจจะยังไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสอบโอเน็ต เพื่อให้เข้าใจการสอบมากขึ้น ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ กำหนดการสอบ ตารางสอบ และปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่จะจัดสอบในเดือน ก.พ. 2567 ดังนี้

Advertisements

โอเน็ต 0-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

 • (1) ภาษาไทย
 • (2) คณิตศาสตร์
 • (3) วิทยาศาสตร์
 • (4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เฉพาะ ม.6
 • (5) ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ในการสอบโอเน็ต 0-NET ปีการศึกษา 2566

 • เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวชยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
 • เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
 • เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

การสอบโอเน็ต หรือ o-net ในปีการศึกษา 2566

* โรงเรียนจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนที่จะทำการสอบโอเน็ต หรือ o-net ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

* โรงเรียนจะสามารถดำเนินการ เพิ่ม-ลด-แก้ไข ข้อมูลนักเรียน ที่จะทำการสอบโอเน็ต หรือ o-net ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2566

ตารางการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดกทม. ปีการศึกษา 2566 ทั้ง  O-NET, NT และ RT หลัง “สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” ได้โพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก

ตารางสอบ O-NET 66 ของนักเรียน ป.6-ม.3 -ม.6  กทม.

 • โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ที่ www.niets.ro.th วันที่ 1 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2566

วันสอบโอเน็ต ล่าสุด

 • ป.6 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
 • ม.3 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
 • ม.6 สอบวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ และ 2-3 มีนาคม 2567

วันประกาศผลสอบ o-net

 • ป.6 วันที่ 27 มีนาคม 2567
 • ม.3 วันที่ 28 มีนาคม 2567
 • ม.6 วันที่ 29 มีนาคม 2567

 

ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนสอบโอเน็ต 2566 : ระบบจัดการสอบ O-NET (niets.or.th)

 • กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 จะมีการจัดสอบในเดือน ก.พ. 2567 ดังนี้

– ตารางสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ป.6 จัดสอบในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดังนี้

เวลา 09.00 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

– ตารางสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ม.3 จัดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ดังนี้

เวลา 08.30 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

– ตารางสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ม.6 จัดสอบในวันที่

 • รอบที่ 1 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น.
 • รอบที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น.
 • รอบที่ 3 2 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น.
 • รอบที่ 4 3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น.

เวลา 08.00 – 09.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 09.45 – 11.15 น.  สอบวิชาภาษาไทย  ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 12.15 – 13.45 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 14.00 – 15.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.45 – 17.15 น.  สอบสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 90 นาที

วันประกาศผลสอบ o-net 

 • ป.6 วันที่ 27 มีนาคม 2567
 • ม.3 วันที่ 28 มีนาคม 2567
 • ม.6 วันที่ 29 มีนาคม 2567

โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET : วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2566
ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบ O-NET : วันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2566
สทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 ตุลาคม 2566
โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET : วันที่ 10-31 ตุลาคม 2566
นักเรียนเทียบเท่า ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 Home school สมัครสอบ : วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566
สทศ ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ : วันที่ 5 มกราคม 2567
โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ : วันที่ 5-15 มกราคม 2567
ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ สำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ : วันที่ 20 มกราคม 2567

ระเบียบการเข้าห้องสอบโอเน็ต 0-NET ปีการศึกษา 2566
1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

 

Comments are closed.