Take a fresh look at your lifestyle.

แจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ปีการศึกษา 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอแจกไฟล์ แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ปีการศึกษา 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ คุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว22/2560) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปี โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development Planning : ID Plan) เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันนําไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง สามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

ตามที่โรงเรียนได้มอบหมายให้คณะครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เกิดการวางแผนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดผลดีแก่ตนเองและราชการ

ดังนั้น ข้าพเจ้านางกัญญากร เกิดแสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

ตัวอย่างไฟล์

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สื่อภูมิภีร์

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี