วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกสอบครูแนวข้อสอบครู กทม คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบครู กทม ชุดที่ 6

แนวข้อสอบครู กทม คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบครู กทม ชุดที่ 6

แนวข้อสอบครู กทม ใกล้สอบเข้ามาอีกแล้ว วันนี้ ครูประถม ได้นำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม พร้อมเฉลย มาให้ทุกท่านที่สนใจศึกษา และขอขอบคุณแหล่งความรู้คลังข้อสอบทุกที่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อใดเป็นหลักสูตร
ก.การจัดทำแผนการสอน                                        ข.ร่างเอกสารการสอน
ค.เอกสารตำราที่ใช้ในการเรียนการสอน                  ง.มวลประสบการณ์การเรียนรู้
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดมวลประสบการณ์การเรียนรู้
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร
ก.การจัดโครงสร้างภายในหลักสูตร
ข.หลักสูตรต้องประกอบด้วยเนื้อหาวิชาความรู้และประสบการณ์หลายประเภท
ค.หลักสูตรต้องมีองค์ประกอบ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาและอัตราเวลาเรียน
ง.หลักสูตรประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหาและอัตราเวลาเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
เฉลย ข้อ ง.แนวคิดหลักสูตรประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหาและอัตราเวลาเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ก.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลหลักสูตร
ข.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กำหนดจุดมุ่งหมาย และกำหนดเนื้อหา
ค.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กำหนดจุดมุ่งหมายกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้ การนำไปใช้และการประเมินผล
ง.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกำหนดจุดมุ่งหมายการนำไปใช้และการประเมินผล
เฉลย ข้อ ค. แนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กำหนดจุดมุ่งหมายกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้ การนำไปใช้และการประเมินผล
4. หลักสูตรแม่บทระดับชาติคือหลักสูตรอะไร
ก.หลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
ข.หลักสูตรทั่ว ๆ ไป
ค.หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับคนส่วนใหญ่ในชาติ
ง.หลักสูตรที่บรรจุความจำเป็นที่ทุกคนในประเทศต้องรู้เหมือนกันหมด
เฉลย ข้อ ค. แนวคิดหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับคนส่วนใหญ่ในชาติ
5. หลักสูตรท้องถิ่นคือหลักสูตรอะไร
ก.หลักสูตรย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
ข.หลักสูตรที่พัฒนาคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ค.หลักสูตรแกนกลาง
ง.หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เฉลย ข้อ ก.แนวคิดหลักสูตรย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
6. การนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรหนึ่งไปเปรียบเทียบกับผลของหลักสูตรอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินแบบใด
ก.เกณฑ์สัมบูรณ์                              ข.เกณฑ์สัมพัทธ์
ค.เกณฑ์โมเดลความงอกงาม           ง.เกณฑ์เชิงปริมาณ
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดเกณฑ์สัมพัทธ์
7. จากกรณีตัวอย่างการประเมินหลักสูตร เรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะใด
ก.เอกสารหลักสูตร                   ข.ก่อนการใช้หลักสูตร
ค.ทดลองนำร่องหลักสูตร          ง.หลังการใช้หลักสูตร
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดหลังการใช้หลักสูตร
8.ข้อใดคือรูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยอิงจุดประสงค์
ก.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์
ข.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของครอนบาค
ค.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค
ง.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของอัลคิน
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดรูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์
9.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของอัลคิน ในด้านการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรเปรียบเทียบได้กับด้านใดของรูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม
ก.สภาวะแวดล้อม                    ข.ปัจจัยเบื้องต้น
ค.สิ่งที่มีอยู่ก่อน                       ง.กระบวนการ
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด กระบวนการ
10. ในการวางแผนประเมินหลักสูตร ข้อใดมาจากคำว่าประเมินอะไร
ก.การประเมินนี้จะทำเมื่อมีผู้สำเร็จตามหลักสูตร
ข.การประเมินครั้งนี้ใช้ทั้งแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์
ค.การประเมินทำระหว่างกำลังใช้หลักสูตร
ง.ประเมินหลักสูตรว่าบรรลุจุดประสงค์หลักสูตรเพียงใด
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดประเมินหลักสูตรว่าบรรลุจุดประสงค์หลักสูตรเพียงใด
ที่มา ::  http://www.sheetram.com
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี