วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกสอบครูข้อสอบครู กทม คู่มือเตรียมสอบ ล่าสุด ชุดที่ 8

ข้อสอบครู กทม คู่มือเตรียมสอบ ล่าสุด ชุดที่ 8

ข้อสอบครู กทม ใกล้สอบเข้ามาอีกแล้ว วันนี้ ครูประถม ได้นำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม พร้อมเฉลย มาให้ทุกท่านที่สนใจศึกษา และขอขอบคุณแหล่งความรู้คลังข้อสอบทุกที่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร

31. จิตวิทยาการศึกษาปัญญานิยมมีความสำคัญมากที่สุดต่อรายบุคคลกลุ่มใด
ก.นักการศึกษา                   ข.นักจิตวิทยา
ค.จิตแพทย์                        ง.ผู้เรียน
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด ผู้เรียน
32.ในการศึกษาจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมควรทำความเข้าใจอะไรเป็นประเด็นแรก
ก.ธรรมชาติของความรู้                        ข.บุคคลมีพัฒนาการของความรู้ได้อย่างไร
ค.การประยุกต์ทางการศึกษา                ง.การควบคุมตนเองในการเรียนรู้
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดธรรมชาติของความรู้
33. การแปลี่ยนแปลงใน  “โครงสร้างทางปัญญาของบุคคล” ตามแนวคิดของโครงสร้างนิยมหมายถึงอะไร
ก.การเกิดมโนทัศน์ใหม่
ข.การเกิดรูปแบบการคิดใหม่
ค.การเกิดวุฒิภาวะใหม่
ง.การเกิดการเรียนรู้ใหม่
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดการเกิดการเรียนรู้ใหม่
34. จิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมได้รับอิทธิพลมาจากอะไร
ก. Psychoanalysis        ข.  Behavioral Psychology
ค.  Cognitive Psychology   ง. Humanistic Psychology
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด Humanistic Psychology
35. แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากคืออะไร
ก. เอกสาร  ตำรา                 ข.หนังสือ
ค.สื่อการเรียนรู้                    ง.ตนเอง
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด   ตนเอง
37. จุดมุ่งหมายของการแนะแนว คือ                                                                                                                                 
ก.ทำให้บุคคลพัฒนาด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม และจิตใจและช่วยให้บุคคลช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกเรื่อง                                              ข.ทำให้บุคคลพัฒนาด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม และจิตใจ
ค.ทำให้บุคคลพัฒนาด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม และจิตใจและช่วยให้บุคคลช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกเรื่อง เรียนรู้ที่จะดำรงอยู่อย่างมีความสุข
ง.ไม่มีข้อถูก
เฉลย ข้อ ค. แนวคิดทำให้บุคคลพัฒนาด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม และจิตใจและช่วยให้บุคคลช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกเรื่อง เรียนรู้ที่จะดำรงอยู่อย่างมีความสุข
38. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่จุดเน้นของกิจกรรมแนะแนว
ก.จัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับความถนัดความต้องการของนักเรียน
ข.ให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว
ค.ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแนะแนวตามบทบาท
ง.ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด จัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับความถนัดความต้องการของนักเรียน
39.มนุษย์เป็นคนดี  มีศักดิ์ศรี  และพร้อมที่จะนำตนเองเป็นทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ตามทฤษฎีใด
ก. จิตวิเคราะห์                        ข.เผชิญความจริง
ค.พฤติกรรมนิยม                    ง.ผู้รับบริการศูนย์กลาง
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดผู้รับบริการศูนย์กลาง
40. ข้อใดคือเป้าหมายของการให้การปรึกษาแบบภวนิยม
ก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ข.ช่วยให้ผู้รับบริการค้นหาความหมายในชีวิต
ค.การค้นหาความขัดแย้งในระดับจิตใต้สำนึก
ง.ช่วยให้ผู้บริการขจัดความขัดแย้งภายในจิตใจ
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด ช่วยให้ผู้รับบริการค้นหาความหมายในชีวิต
ที่มา ::  http://www.sheetram.com
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี