33.5 C
Bangkok
วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

ปลัด ศธ. “อรรถพล” มอบรางวัล International Scratch Creative Programming Olympiad 2023

วันที่ 6 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ ปลัด ศธ. “อรรถพล สังขวาสี” มอบรางวัลให้กับคณะทีมชาติไทยที่ชนะการแข่งขัน International Scratch Creative Programming Olympiad 2023 พร้อมชื่นชมเยาวชนไทยโชว์ความคิดสร้างสรรค์สู่เวทีนานาชาติ

ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้กับคณะทีมชาติไทยที่ชนะการแข่งขัน International Scratch Creative Programming Olympiad 2023 ปีที่ 7 โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช., คณะนักเรียนที่ได้รับรางวัล, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายวิตเตอร์ มณีรักษ์ ประธานมูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส ผู้รับสิทธิ์ Exclusive Partner International Scratch Olympiad 2023 กล่าวว่า มูลนิธิฯ ทำงานด้านการศึกษาและอบรม โดยมีพันธสัญญากฎบัตรขององค์การสหประชาชาติในหัวข้อที่ 4 เรื่อง Quality Education คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค Industrial 5.0 ซึ่งจะมี AI และหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่บุคลากรไม่ว่าสาขาไหน เด็กทุกคนจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ขับเคลื่อนเรื่องพื้นฐานของ Coding ไว้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งทางมูลนิธิฯ ก็จะมาต่อยอดงานของ ศธ. เพื่อจะนำบุคลากรอันทรงคุณค่าของประเทศไทยไปสู่เวทีโลก โดยขณะนี้มีการจัด Ranking ด้าน Robot และ AI ของโลกซึ่งยังขาดประเทศไทยอยู่ จึงต้องรีบเสริมสิ่งทักษะความรู้ให้กับเยาวชนไทย และหากได้ร่วมมือกันกับประเทศที่มีจุดแข็งเรื่องการศึกษา เชื่อว่าจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วันนี้บทบาทของโอลิมปิกวิชาการนานาชาติจึงกลายเป็นสนามหรือเวทีใหญ่ ที่จะเชิญคนไทยทุกคนมาร่วมมือกัน ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งงานนี้คือวาระแห่งชาติโดยทุกฝ่ายต้องผลักดันทุกมิติอย่างแท้จริง เพราะประเทศไทยต้องเข้าสู่สงคราม AI 100% ภายในปี 2030 อย่างแน่นอน

ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. กล่าวว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดพันธกิจข้อที่ 1 เรื่องของการส่งเสริม บูรณาการการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา ซึ่งสิ่งตอบโจทย์ของทางมูลนิธิฯ ก็คือเรื่องของศิลปะ หรือที่เรียกว่า “creative การเริ่มความคิดสร้างสรรค์” โดยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากนั้นจะเกิดความคิดเชิงระบบ สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ ไปต่อยอดให้เกิดการแข่งขัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมุ่งเน้นในการผลิตนวัตกร แต่หากปล่อยให้เยาวชนอยู่เรียนอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบเดิมก็ไม่สามารถสร้างนวัตกรได้ภายใน 10 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน จึงต้องยอมรับว่าโลกออนไลน์มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ขณะเดียวกันเยาวชนก็ควรจะมีภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย

ดังนั้น กระบวนการที่มูลนิธิฯ ผลักดันให้เยาวชนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้จึงสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ขอชื่นชมทีมผู้จัดทุกท่าน รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่ได้ขับเคลื่อนให้กิจกรรมเหล่านี้จนประสบความสำเร็จ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป.

 • ผู้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมวุฒิบัตร (DIPLOMA) จำนวน 11 คน
 1. Master Passawuth Wipoosiri รุ่น My World ระดับอายุ 7-8 ปี โรงเรียน ISB (International School Of Bangkok)
 2. Master Supachoke Hantrakool รุ่น My Book ระดับอายุ 9-10 ปี โรงเรียน Yuwapat Elementary School Nakhonsawan
 3. Master Tana Srituravanich รุ่น Know all ระดับอายุ 11-12 ปี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 4. Master Watcharawit Klinsukon รุ่น Games ระดับอายุ 13-14 ปี โรงเรียน Newton sixth form school
 5. Master Siraviskorn Foda รุ่น Games ระดับอายุ 13-14 ปี โรงเรียน Harrow International School Bangkok
 6. Miss Tempapin Keeratikrainon รุ่น STREAM project ระดับอายุ 15-18 ปี โรงเรียน Wellington College Bangkok
 7. Master Poommipat Ghunsharin รุ่น Control Center 15-18 ปี โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
 8. Mr.Thanakorn Srivilas รุ่น Mobile robot 15-18 ปี โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
 9. Miss. Pavinee Chaipark รุ่น Mobile robot 18+ ปี Global Organic Group Co,,Ltd,
 10. Mr.Phupetch Jaijang รุ่น ROBBO team ระดับอายุ 11-14 ปี โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัด สพฐ.
 11. Mr.Phuntawisa Kamolphun ROBBO team ระดับอายุ 15-18 ปี โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 4 คน รับวุฒิบัตร (DIPLOMA)
 1. Miss.Wira Arunruangsiriloet รุ่น My World ระดับอายุ 7-8 ปี โรงเรียนอำนวยศิลปั จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. Mr. Yao Xing Shim รุ่น Games ระดับอายุ 13-14 ปี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 3. Miss. Phakinthorn Pronmongkolsuk รุ่น STREAM project ระดับอายุ 15-18 ปี โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สังกัด สพฐ.
 4. Mr.Annop Tangon รุ่น Scratch School ระดับอายุ 18 ปีขึ้นไป (คุณครู) โรงเรียนไตรประชาสามัคคี จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด สพฐ.
 • ผู้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 5 คน รับวุฒิบัตร (DIPLOMA)
 1. ด.ช.ภีมเดช ศุภโกวิท รุ่น My World ระดับอายุ 7-8 ปี โรงเรียนโชคชัย
 2. ดญ. ไอดิน สมิทธิพงศ์ รุ่น My Book ระดับอายุ 9-10 ปี โรงเรียนนานาชาตินีวา
 3. ด.ช.ภาคิน นโรปการณ์ รุ่น know-all ระดับอายุ 11-12 ปี โรงเรียนหอวัง สังกัด สพฐ.
 4. นายศิรสิทธิ์ ศุภสาร ภู่น Stream Project ระดับอายุ 15-18 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  5.Mr.Nattapat Attiratanasunthron รุ่น Scratch School ระดับอายุ 18 ปีขึ้นไป (คุณครู)
  Asiamediasoft

ที่มา ศธ. 360 องศา

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news