32.8 C
Bangkok
วันเสาร์, กันยายน 23, 2023

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา

วันที่ 7 กันยายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบและประกาศ เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษา ทุกระดับจนถึงปริญญาตรี พร้อมเพิ่มเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ประเภทไป-กลับ 21,000 บาท/ราย/ปี ประเภทประจำ 57,000 บาท/ราย/ปี ส่วนปริญญาตรี ตั้งแต่ 60,000-106,000 บาท/ราย/ปี โดยให้มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

1 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ คือ เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถาบันที่จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีหน้าที่จัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ ตามภารกิจของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น การปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น ให้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษา สาระสำคัญ คือ เพื่อปรับปรุงเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

  • ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ได้รับเงินอุดหนุน ประเภทไป-กลับ ในอัตราค่าใช้จ่าย 21,000 บาท/ราย/ปี
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับเงินอุดหนุน ประเภทไป-กลับ ในอัตราค่าใช้จ่าย 21,000 บาท/ราย/ปี และประเภทประจำ 57,000 บาท/ราย/ปี
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ที่มา ศธ.360 องศา

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news