Take a fresh look at your lifestyle.

แจกฟรีตัวอย่างไฟล์ วารสารวิชาการ และเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

วันที่ 13 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างไฟล์ วารสารวิชาการ และเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ สำหรับคุณครูที่สนใจกำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ

ตัวอย่างวารสารวิชาการ เล่ม 1 ปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ตัวอย่าง วารสารวิชาการ ปี 2565 อ.ธัญญา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

บทความวิชาการเป็นแหล่งความรู้ประเภทหนึ่ง เป็นงานเขียนเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ที่สะท้อนให้เห็นความรู้ ความสามารถ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงการสื่อสาร ของผู้เขียน การเขียนบทความวิชาการเป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ เนื่องด้วยผู้เขียนต้องติดตามความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแวดวง วิชาชีพ และเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาความรู้

ประเภทของบทความวิชาการ

  1. บทความวิชาการทั่วไป น าเสนอความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ของ ผู้เขียนที่ได้ จากการอ่าน สังเกต สัมภาษณ์ วิเคราะห์ และวิจารณ์
  2. บทความปริทัศน์ เป็นการเสนอเนื้อหาวิชาการเชิงสังเคราะห์ โดยประมวลสาระ จากงานเขียนของนักวิชาการอื่นๆ ในเรื่องเดียวกัน โดยผู้เขียนจะวิเคราะห์แนวความคิด แล้วนำมา เปรียบเทียบ สรุปประเด็น วิจารณ์ หรือเสนอแนะเพื่อให้เห็นแง่มุมที่แตกต่างกัน
  3. บทความวิจัย เป็นบทความที่น าเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ ที่เรียบเรียงจาก งานวิจัย โดยสังเขป

องค์ประกอบในการเขียนบทความ

ผู้เขียนบทความ ควรมีความรู้ในเรื่องที่จะเขียน มีเวลาในการเขียน และมีความสุขใน การที่จะสร้างสรรค์งานเขียนทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก คือ การมีบรรยากาศ ทางวิชาการในองค์กร มีแหล่งความรู้ และมีผู้ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนงานเขียน

สิ่งที่เขียน มีความทันสมัย อยู่ในความสนใจของแวดวงวิชาชีพ เนื้อหาสาระมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ทางวิชาการและมีประโยชน์โดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิชาการ

ผู้อ่าน ควรรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย มีระดับความรู้ ความสามารถ และความสนใจใน การรับรู้สิ่งที่เขียนเพียงใด สามารถเข้าถึงสื่อหรือแหล่งที่เผยแพร่บทความได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งเทคนิคการเขียนบทความจะต้องคำนึงถึงผู้อ่านเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

 

 
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี