วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาสพฐ. มีหนังสือซักซ้อมการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

สพฐ. มีหนังสือซักซ้อมการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่ต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ ยื่นคำขอไปที่กรมบัญชีกลางตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยกำหนดให้ส่วนราชการยื่นหนังสือขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ อย่างช้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือนก่อนเริ่มจ้าง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรณีสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ต้องดำเนินการเพื่อขออนุมัติกรมบัญชีกลางก่อนจ้าง โดยเงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าจ้าง ถ้าเป็นตำแหน่ง ทางข้าราชการ ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการ และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามวุฒิของตำแหน่งนั้น และถ้าเป็นตำแหน่งทางลูกจ้างประจำให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี