Take a fresh look at your lifestyle.

เกณฑ์ย้ายครูใหม่ล่าสุด ใช้ 1 มกราคม 2567

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ เกณฑ์ย้ายครูใหม่ล่าสุด ใช้ 1 มกราคม 2567 ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว18 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติอังนี้
1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
3. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ดำเนินการย้ายรอบที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามปฏิทินที่ส่วนราชการกำหนดและหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ต่อไปให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ กรณีมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่จากการพิจารณาย้ายดังกล่าว ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี นำตำแหน่งว่างที่เหลือนั้นไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีกและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้พิจารณาใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เช่น การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้การรับโอน เป็นต้น และให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างนั้นมีข้าราชการครูพร้อมปฏิบัติหน้าที่ก่อนเปิดภาคเรียน

 

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี