วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาโรงเรียน เฮ! สพฐ.มีคำสั่งมอบอำนาจ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ให้ผอ.เขตฯ เป็นผู้ดำเนินการแทนฯ

โรงเรียน เฮ! สพฐ.มีคำสั่งมอบอำนาจ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ให้ผอ.เขตฯ เป็นผู้ดำเนินการแทนฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว5256 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / ศูนย์การศึกษาพิเศษ / โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ทุกแห่งสิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2493/2566 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
2. สำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2495/2566 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
3. สำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2495/2561 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
4. แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามนโยบายการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็ก เพื่อช่วยลดภาระให้กับครูผู้สอน ประกอบกับช่วยลดปัญหาหรือความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุ ทุกกรณี จึงเห็นควรปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ต้ามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ จึงยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจ ดังนี้

  1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 เรื่อง มอบอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
  2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1341/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 และให้ใช้คำสั่งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 แทน ประกอบกับแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ การพัสดุ ทุกกรณี โดยขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ ที่ ศธ 04002/ว5256 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

 

คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี