วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาด่วนที่สุด! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ให้สิ้นสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ให้สิ้นสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว914 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566

เรื่อง การจัดการแช่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป พร้อมแจ้งกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดการแข่งขัน ดังนี้

  1. การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ให้สิ้นสุดในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  2. การจัดการแข่งขันใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำคะแนนเกียรติบัตร ให้ดำเนินการตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  4. ดาวน์โหลดประกาศ และหลักเกณฑ์การแข่งขันได้ที่เว็บไชต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.obec.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(ธนุ วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิดดูรายละเอียดที่นี่

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
โทร. 0 2288 5572
อีเมล tsc.obec@email.com

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี