Take a fresh look at your lifestyle.

สพป.สงขลา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครตั้งแต่ 3-9 ม.ค.2567

วันที่ 5 ธันวาคม 2567 ขอนำเสนอ สพป.สงขลา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครตั้งแต่ 3-9 ม.ค.2567 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จะดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่ง
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้าง
  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 14 ตําแหน่ง รายละเอียดดังนี้

(1) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
(2) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 6 อัตรา
(3) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
(4) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
(5) กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้(เอกสารแนบท้าย 1)
ค่าตอบแทน 18,000/เดือน

 

สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) จัดทําแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
(5) จัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนและดําเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(7) ให้คําแนะนํา และแนะนําการศึกษาและอาชีพผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

 

ระยะเวลาการจ้าง
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง และจะจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ตามกรอบที่ คพร.กําหนด) และจะพิจารณาจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นั้นจะต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับดี

 

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหาและเลือกสรร2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
  (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
  (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
  (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายอื่น
  (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  (14) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
(2) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ

 

 1. การรับสมัคร
  วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ระหว่างวันที่ 3 – 9 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกดูประกาศรับสมัครที่นี่!

 
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี