วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาโครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 

โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567  เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
TCAS รอบที่ 2 (Quota)  โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  13  – 29 กุมภาพันธ์ 2567
ปิดระบบรับสมัครเวลา 15.00 น.

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota
โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดระบบรับสมัครเวลา 15.00 น.) โดยใช้ผลการสอบ TGAT/TPAT5 และA-level ประจำปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้

 1. จำนวนรับนิสิต 30 คน (รหัสกลุ่มสาขา 195) ดังนี้
  คณะศึกษาศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี)
  1) วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนคณิตศาสตร์ ชื่อย่อปริญญา และสาขาวิชา กศ.บ. รหัสสาขาวิชา 05211 จำนวนรับ 10 คน
  2) วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย ชื่อย่อปริญญา และสาขาวิชา กศ.บ. รหัสสาขาวิชา 05212 จำนวนรับ 10 คน
  3) วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนวิทยาศาสตร์ ชื่อย่อปริญญา และสาขาวิชา กศ.บ. รหัสสาขาวิชา 05213 จำนวนรับ 10 คน

รวม 30

 

 1. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

 1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  3.1 มีสัญชาติไทย และบิดาหรือมารดามีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หมายถึง บิดาหรือมารดาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่สมัครสอบคัดเลือก
  3.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้
  1) โรงเรียนวิชูทิศ
  2) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
  3) โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
  4) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
  5) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
  6) โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
  7) โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
  8) โรงเรียนนาหลวง
  9) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

 

โดยศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ

3.3 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสังกัดอื่น (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว) ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.4 มีผลการสอบ TGAT/TPAT 5 / A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 ตามองค์ประกอบ ดังนี้

 

3.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา
3.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและหรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู
3.7 ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำงานในหน่วยราชการ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือกับบุคคลอื่นใด เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว
3.8 ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นจากกรุงเทพมหานคร
3.9 เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
3.10 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ จากการคัดเลือกTCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

 1. การสมัครเข้าเป็นนิสิต
  4.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ https://admission.swu.ac.th ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สมัครครั้งเดียว)  เข้าสู่ระบบ (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไปข้อที่ 4.2)
  4.2 เลือก สมัครระดับปริญญาตรี
  4.3 เลือก ประเภทการรับสมัคร  TCAS รอบที่ 2 โควตา
  4.4 ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
  4.5 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
  4.6 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 บาท ผู้สมัครสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. และชำระเงินได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ผ่าน Mobile Banking Application โดยการ Scan QR Code ที่ปรากฏในแบบฟอร์มการชำระเงิน และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
  4.7 การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

หมายเหตุ

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 แก้ไข ระเบียบการหน้า 5 วันที่ปิดรับการส่งเอกสารการสมัครไปที่ สำนักการศึกษา  กทม จากวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2567
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 แก้ไข ระเบียบการหน้า 6 แก้ไขวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากวันที่ 22  เมษายน 2567 เป็นวันที่ 24 เมษายน 2567 และ วันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 26 เมษายน 2567
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 แก้ไข ระเบียบการหน้า 7 เบอร์ติดต่อคณะศึกษาศาสตร์ แก้ไขเป็น 02-649-5000 ต่อ 11122 และ 15598

 

ระเบียบการรับสมัครโครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567

คลิกที่นี่ 

 

 

ที่มา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี