Take a fresh look at your lifestyle.

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

           เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งมีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้การพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาและเป็นคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือ

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...