วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกงานราชการสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีประกาศจะดำเนินการเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลรับราชการยังส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ, 2562  เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 1.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ

 1.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการ

2. วิธีดําเนินการ

 2.1 สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับผู้สอบผ่านการสอบตามข้อ 1.1 ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

 2.2 ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งของส่วนราชการ ให้สํานักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกําหนดการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด สําหรับรายละเอียดกําหนดการดําเนินการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย 1 

3. การรับสมัครสอบ

 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th  หัวข้อ การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี 2562ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ตารางกิจกรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก  : สำนักงาน ก.พ.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี