วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกครูประถมการบริหารจัดการชั้นเรียนการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ธุรการชั้นเรียน

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ธุรการชั้นเรียน

ความหมายของงาน ธุรการชั้นเรียน

งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ธุรการชั้นเรียน  รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบผู้เรียนอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุด และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนดูแลความเรียบร้อยของผู้เรียนได้ งานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับการควบคุม ดำเนินการติดต่อโต้ตอบ ประสานงาน จัดระเบียบ สั่งการ การเงิน พัสดุ ฯลฯ เพื่อให้ การบริการของหน่วยงานเป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย รวดเร็ว มีหลักฐานแน่นอน รวมทั้งการตรวจสอบ เก็บรักษา ค้นหา ทำลายซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร

ความสำคัญของงานธุรการชั้นเรียน

งานธุรการ เป็นงานประเภทหนึ่งที่ผู้บริหารและบุคลากรผู้มีหน้าที่โดยตรงจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแม้ว่างานธุรการจะไม่ เป็นงานหลักหรือไม่ เป็นหัวใจของสถานศึกษาก็ตามแต่ในทางปฏิบัติงานธุรการก็เป็นงานที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นหน่วยบริการแก่งานหลักของสถาบันและยิ่งไปกวานั้นความผิดพลาดในการดำเนินงานด้านธุรการยังเป็นที่ประจักษ์ชัดยิ่งกว่างานด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการสอน การบริการ ด้านกิจกรรม ดังนั้นงานธุรการจึงมักจะได้รับการ ความสนใจและให้ความสำคัญมากสำหรับผู้บริหาร

ลักษณะของงานธุรการชั้นเรียน

๑. งานธุรการในชั้นเรียนที่ครูต้องทำได้แก่
(๑) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
(๒) แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) สมุดรายงานผลนักเรียนรายบุคคล
(๔) บัตรสุขภาพ
๒. รายการที่ครูต้องทำในสมุดบัญชีเรียกชื่อได้แก่
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
(๒) ตารางสรุปผลคะแนนการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
(๓) สรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียน
(๔) ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
(๕) สรุปผลการประเมิน
(๖) บัญชีเรียกชื่อ
๓. ความสำคัญของบัญชีเรียกได้แก่
(๑) ทำให้ทราบข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล
(๒) ดูเวลาการมาเรียนของนักเรียนว่าครบหรือไม่ตามกำหนด
๔. สมุดประจำตัวนักเรียนมีประโยชน์คือ
(๑) เพื่อความก้าวหน้าของนักเรียน
(๒) บอกผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
(๓) บอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(๔) สรุปผลการประเมินเลื่อนชั้น
๕. ครูทำการอบรมนักเรียนในเวลา
(๑) ตอนเช้าหน้าเสาธง
(๒) ในคาบเรียน
(๓) ในวันสุดสัปดาห์
๖. งานอื่นๆ

ประเภทของงานธุรการชั้นเรียน

๑. งานเกี่ยวกับสารบรรณ คือ การติดต่อทางจดหมายหรือเครื่องมืออื่น ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับองค์การหรือเอกชนอื่น ๆ ตลอดจนการเก็บหลักฐานการติดต่อและวิธีการจัดเก็บสิ่งเหล่านั้น
๒. งานเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ การรับและการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเงิน ตลอดจนการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของโรงเรียน
๓. งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณประจำปี
๔. งานเกี่ยวกับการจัดซื้อและควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์
๕. งานเกี่ยวกับทะเบียนของนักเรียน ตลอดจนการออกใบรับรองต่างๆ แก่นักเรียน งานเกี่ยวกับการจัดทำและรายงานกิจการต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เช่นรายงานประจำเดือน  การจัดทำสมุดหมายเหตุรายวันเป็นต้น
๖. งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ตลอดจนการซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ
๗. งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เช่น การติดต่อกับประชาชนในนามของโรงเรียน

ขั้นตอนของงานธุรการชั้นเรียน

๑. การตัดสินใจกระทำ
๑.๑ จะทำอะไรวางแผนวางนโยบาย กำหนดวัตถุประสงค์ในรูปจำนวน ปริมาณงาน การกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่จะกระทำรวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการให้บริการให้ชัดเจน
๑.๒ จะทำเมื่อใด จัดลำดับก่อนหลัง จัดตารางเวลาการปฏิบัติทำแผนปฏิบัติออกมาในลักษณะปฏิทินการปฏิบัติงานที่ละเอียด
๑.๓ ใครเป็นผู้ทำ เช่น การจัดองค์การ การมอบหมายงาน การมอบอำนาจหน้าที่การประสานงานกำหนดความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
๑.๔ ทำอย่างไรจัดระบบวิธีปฏิบัติวิธีการเป้าหมายคุณภาพมาตรฐานของงานมาตรฐานการให้บริการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานใบสั่งงาน
๑.๕ ความต้องการทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อใช้ประกอบในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน เช่น การบริหารการก่อสร้างการบำรุงรักษา  การบริหารงานบุคคล การบริหารดานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. การดำเนินการ เป็นการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยใช้ทรัพยากรที่ต้องการตามที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว
๓. การประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามตรวจสอบสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
๓.๑ ได้ทำอะไรไปบ้างแล้วผลสำเร็จอยู่ในระดับใดเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่เพียงใด
๓.๒ งานที่ปฏิบัติไปแล้วนั้น มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพียงใด ปฏิกิริยาของผู้รับบริการมีมากน้อยแค่ไหนโดยวัดความพอใจ

ธุรการชั้นเรียน

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี