วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกครูประถมคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ครูประถม รวมไว้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานเพื่อการศึกษาได้

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป. ๑-๖ ชุดนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) ตามหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม บทบาทของครูผู้สอนมีหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ โดยสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

ระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 6

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1 เล่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2 เล่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3 เล่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4 เล่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 เล่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย Krupatom.com

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี