เปิดให้ต่อใบอนุญาตครู ตลอดชีพในปี 2562

          ตามที่ พ.ร.บ.  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  ได้กำหนดให้วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  เป็นวิชาชีพควบคุม (วิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง)  ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพควบคุม  ต้องได้รับอนุญาตจากคุรุสภาจึงจะประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น  ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น(ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)  ที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และวุฒิศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

           ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ  ใช้ได้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยให้ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน

Advertisements

           อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 จะเป็นปีแรกที่มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 3 และ ผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 3 จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบตลอดชีพ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตลอดชีพ คือ ผู้ต่ออายุแบบต่อเนื่อง

Advertisements

ขอขอบคุณ : FBคุณ ณภัค ถิรกุลยศมาดี

 

 

Comments are closed.