วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบความสามารถในการคิด : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ความสามารถในการคิด : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดจำแนกแยกแยะ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่ ของเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ด้วยเหตุผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT) คือข้อสอบที่ใช้สอบในส่วนของนักเรียนที่อยู่ในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการประเมิน 5 ด้านดังนี้

1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อ่านคู่มือ เพิ่มเติมที่นี่

ข้อสอบสมรรถนะความสามารถในการคิด

ประถมศึกษาปีที่ 6>>ชุดที่ 1 , ชุดที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3>>ชุดที่ 1   , ชุดที่ 2

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี