วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินตนเอง sar

รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการประเมินตนเอง sar

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน    การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป

เนื้อหา

ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนตัว

  • ข้อมูล
  • ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
  • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  • ผลการปฏิบัติงาน
  • ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน
  • การประเมินตนเองของครู         

ตอนที่  2  ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน                            
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล        

ภาคผนวก        

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/SARครู-60.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/SARครู-59.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/T-SAR-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี611.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนาน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 , https://www.hongpakkroo.com/3633.html,โรงเรียนสามโคก ปทุมธานี

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี