วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาราชกิจจานุเบกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี)

ราชกิจจานุเบกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี)

ราชกิจจานุเบกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ
เพิ่มเติมในอนาคต
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/056/T_0012.PDF

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/03/T_0012.pdf” download=”all”]

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี