fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แนวข้อสอบกลาง ป.2 , ป.4 , ป.5 ,ม.1 , ม.2

แนวข้อสอบกลาง ป.2 , ป.4 , ป.5 ,ม.1 , ม.2 จากสำนัก อจท. การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 5 ชั้นเรียน ได้แก่

1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาภาษาไทย
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

  • สัดส่วนคะแนน ได้กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียนเป็น 70 : 30 ซึ่งร้อยละ 70 เป็นคะแนนระหว่างเรียนที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ในส่วนร้อยละ 30 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนที่สองร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของส่วนกลาง จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

วิธีดำเนินการสอบ ดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

1) ข้อสอบกลาง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของสถานศึกษา และส่วนของส่วนกลาง
2) รูปแบบข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกตอบเชิงซ้อน เขียนตอบ ทั้งในลักษณะแบบปิดและเขียนคำอธิบายเชิงวิชาการ
3) กำหนดวันสอบ วันเดียวกันทั้งประเทศ
4) การส่งข้อสอบกลาง จะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ

แนวข้อสอบกลาง ดังนี้

ภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด1  ,  ชุด2

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด1  ,  ชุด2

วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด1  ,  ชุด2

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด1  ,  ชุด2

สังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...