Take a fresh look at your lifestyle.

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม แบบฟอร์ม

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม มีอะไรบ้าง ครูประถมได้รวบรวมองค์ประกอบที่จะมีในแผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่มนั้น ต้องประกอบด้วย

ส่วนประกอบดังนี้

ปกนอก

ปกใน

คำนำ

บันทึกข้อความ รายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา

ตารางวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการสอน

บันทึกหลังการสอน

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบที่ 1 ตัวอย่างแผนแบบที่ 1

ขอขอบคุณ ตัวอย่างไฟล์จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

องค์ประกอบการเขียนแผนการสอน

 1. ส่วนหัว
 2. มาตรฐานการเรียนรู้ ( ถ้าใช้หลักสูตร 2544 ต้องใช้มาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดช่วงชั้น)
 3. ตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น (ถ้าใช้หลักสูตร 2551 ต้องใช้ตัวชี้วัดชั้นปี)
 4. สาระสำคัญ (สามารถบอกทิศทางการเรียนการสอนได้)
 5. จุดประสงค์การเรียนรู้ (ให้ได้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมวัดได้ สังเกตได้)
 6. สาระการเรียนรู้ (เนื้อเรื่องที่ตรงกับการสอน)
 7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ต้องให้คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจ สามารถสอนแทนเราได้)
 8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
 9. กระบวนการวัดและการประเมินผล
  • วิธีวัด (วัดตามจุดประสงค์  สังเกต บันทึก สอบถามก็ได้)
  • เครื่องมือวัด
  • เกณฑ์ (- การให้คะแนน   –  การตัดสินผลการเรียน)
 10. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของหน.กลุ่มสาระฯ
 11. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู้บริหารของสถานศึกษา
 12. กิจกรรมเสนอแนะ
 13. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
  • ผลการจัดการเรียนรู้
  • ปัญหา/อุปสรรค
  • แนวทางการแก้ไขปัญหา
 14. ภาคผนวก  (ใบงาน  ใบความรู้  บันทึกผลการจัดการเรียนการสอน(คะแนน)  แบบทดสอบ  เครื่องมือวัดผล )

ต้องบอกเกณฑ์ให้คะแนนอย่างชัดเจน  โดยดูแต่ละจุดประสงค์ให้กี่คะแนน  แล้วเกณฑ์ตัดสินบ่งบอกระดับให้กี่คะแนน  ##

ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ แบบเศรษฐกิจพอเพียง STEM และธรรมดา แบบแผนการเรียนรู้โรงเรียน

 

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...