วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาสาระน่ารู้การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

โดย นางสาวสนใจ  ช่วยชู

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

ความฉลาดทางด้านอารมณ์  พฤติกรรมใน   3  ด้าน  ได้แก่ 

1) ด้านดี   

2)  ด้านเก่ง   

3)  ด้านสุข 

ที่เป็นมากว่าพฤติกรรม ตามปกติของเด็กในระดับพัฒนาการเดียวกันและส่งผลกระทบในการเข้าสังคม  หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน  ใช้การวิจัยและพัฒนา(Research  and Development)ประกอบด้วย  3  ระยะดังนี้

การวิจัยระยะที่  1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย  อายุ  5-6  ปี จำนวน  16  คน  ในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  จากนั้นดำเนินการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  ใช้  SNAP-IV  โดยครูและผู้ปกครอง 

การวิจัยระยะที่  2  การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions (EF)   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  5  คน  ประเมิน  ความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF)  เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กชั้นอนุบาล   

การวิจัยระยะที่  3   ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions (EF)  เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  จำนวน  16  คน 

เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เก็บข้อมูลได้แก่ รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions (EF)  และแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  30  แผน เป็นเวลา  5  สัปดาห์  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient :EQ) จำนวน  55  ข้อ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test

ผลการวิจัย 

พบว่า 

1)  จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เป็นจำนวน 16  คน 

2)  รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions (EF)เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า  BMES  Model  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม BASE   ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การบริหารสมอง (B:Brain Gym)

ขั้นที่ 2 การสำรวจ  การค้นหา (E:Explration)

ขั้นที่ 3 กระตุ้นอารมณ์ให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนานอยากเรียนรู้ สรุปบทเรียนและสะท้อนการเรียนรู้ (S: Singing )

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ และสรุปทบทวน (E : Evaluations)   

3)  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF)เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์    ได้แก่ การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคะแนนการจัดรูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) กรมสุขภาพจิต จำนวน  55  ข้อ   ผลรวมระหว่างปฏิบัติกิจกรรมมีความฉลาดทางอารมณ์  หลังปฏิบัติกิจกรรม

ระยะที่  1  โดยรวมมีค่า  ที เฉลี่ยเท่ากับ 44.60 

ระยะที่  2  โดยรวมมีค่า  ที  เฉลี่ยเท่ากับ   45.94  และ

ระยะที่ 3  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   50.38  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยรวมทั้ง  3 ระยะ  หลังปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  โดยหลังปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  มีค่าเฉลี่ย ระยะที่  2  และระยะที่  3  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยหลังปฏิบัติกิจกรรม ระยะที่  2  ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะที่  1  และระยะ ที่  3 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะที่  2  โดยหลังปฏิบัติกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนปฏิบัติกิจกรรม  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05เด็กปฐมวัยที่มีเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

คำสำคัญ  :

รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions (EF) ความฉลาดทางอารมณ์ 

 

เพิ่มเติมจาก ครูประถม 

การพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF

EF (Executive Functions) ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ…ในวัยอนุบาล

 

ครูประถม ขอขอบคุณ คุณสนใจ  ช่วยชู ที่นำการวิจัยดีดี เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาแบ่งปันให้เพื่อนครูได้ศึกษา หาก คุณครูท่านใดที่มีผลงานทางวิชาการที่ต้องการให้ครูประถมช่วยเผยแพร่สามารถติดต่อทาง inbox page ครูประถม ได้เลยค่ะ

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี