fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการทำโครงงาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

หลักการทำโครงงาน โครงงาน คือ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำโครงงานเลือกศึกษาหรือดำเนินการตามความสนใจ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของตนเอง โครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล โครงงานที่เป็นการค้นคว้าและทดลอง โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม่ ๆ และโครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น

การทำโครงงานมีวิธีการแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของโครงงานแต่ละประเภท แต่มีลำดับขั้นตอนคล้ายกัน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้า การจัดทำ      เค้าโครงของโครงงาน การทำโครงงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอและเผยแพร่โครงงาน

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการนำความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และเครื่องมือต่าง ๆ มาแก้ปัญหาหรือส่งเสริมการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลหรือสารสนเทศ

 

หนังสือเรียน หน่วยที่ 1 รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. 3

เนื้อหารายวิชา

ใบกิจกรรม 1 โครงงานคอมพิวเตอร์  ดาวน์โหลดข้างล่างนี้

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/06/ใบกิจกรรม-โครงงานคอมพิวเตอร์-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

 

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...