วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

หลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

วันนี้ครูประถมขอนำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกแบบไว้

 (Anti-Corruption Education)
(Anti-Corruption Education)

 

ครูประถมมองเห็นว่าปัจจุบันพบเห็นเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการทุจริตหรือการทำกิจกรรมที่เป็นผลต่อสังคมไทย 

ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กๆหรือนักเรียน ลูกหลานของท่านที่อยู่ในการดูแลได้เข้าใจเกี่ยวกับคำว่าทุจริต

การก่อทุจริตเพียงเล็กน้อยอาจจะส่งผลกระทบต่อคนส่วนมาก

จากการชมวีดีโอข้างต้นเราสามารถสรุปได้ว่าการคอรัปชั่นหรือการทุจริตนั้นมีอยู่บนสังคมไม่ว่าจะสังคมไทยหรือสังคมโลกก็ตาม

สำหรับครูประถม ได้มองเห็นว่า ปัจจุบันการกระทำความผิดการทุจริตนั้นหลายคนเห็นหลายคนรู้ว่านั่นคือการกระทำความผิด แต่บางท่านกลับนิ่งเฉย ซึ่งถ้าบุตรหลานหรือนักเรียนของท่านในการดูแลท่านได้เห็นพฤติกรรมตัวอย่างเช่นนี้เมื่อพวกเขาโตขึ้นมาพวกเขาก็จะเลียนแบบพฤติกรรมพฤติกรรมของคนกลุ่มเหล่านั้นและใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 


ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล กำหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดทำเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม กำหนดแผนหรือแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต)
๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”)
๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ
๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้าน

ทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนำไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประกอบการเรียนการสอนต่อไป
ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
 แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี