fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้วิจัย           จุติพร  คงเจริญ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา :  2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 34 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายโยวิธีจับสลากห้องเรียนจากจำนวน 4 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.86 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่า จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  (t-test for Paired Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า

1.สภาพปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล การจัดการเรียนรู้ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง  มุ่งสอนเนื้อหาวิชาเป็นหลัก เทคนิควิธีสอนไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ฝึกทักษะการแก้ปัญหา  ไม่สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ครูส่วนใหญ่ใช้การบรรยายเน้นความรู้ ความจำ ไม่เน้นการปฏิบัติ  เรียนแล้วก็ลืมง่าย  ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

2.ความต้องการรูปแบบการเรียนการสอน ครูมีความจำเป็นและมีความต้องการการจัดการเรียนรู้หลายด้าน ได้แก่ ต้องการความรู้และเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เน้นการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ทักษะตามลำดับขั้นตอน ต้องการวิธีสอนที่เร้าความสนใจในการเรียน ต้องการให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ นักเรียนมีความต้องการให้จัดการเรียนโดยครูผู้สอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในระดับกลุ่ม และรูปแบบการเรียนสอนที่หลากหลาย โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

3.รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น

ข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.90/83.13 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

5.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53 S.D.=0.29)

ครูประถม ขอขอบคุณ จุติพร  คงเจริญ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่นำการวิจัยดีดี เรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาแบ่งปันให้เพื่อนครูได้ศึกษา หาก คุณครูท่านใดที่มีผลงานทางวิชาการที่ต้องการให้ครูประถมช่วยเผยแพร่สามารถติดต่อทาง ข่าวสารชุมชนครูประถม ได้เลยค่ะ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...