Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 สมการและการแก้สมการ แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 ตัวประกอบของจำนวนนับ แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 เส้นขนาน แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 ทิศและแผนผัง แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์…

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 รูปเรขาคณิตสามมิติฯ

ชิ้นงานที่ 4 หน่วยที่ 13 แผนที่ 8.doc ใบงานที่ 53 หน่วยที่ 13 แผนที่ 2.doc ใบงานที่ 54 หน่วยที่ 13 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 55 หน่วยที่ 13 แผนที่ 7.doc