Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

อบรม

แบบทดสอบออนไลน์ ครูนักเรียนมัธยม นักศึกษา เรื่องความรู้พื้นฐานและหลักการใช้ภาษาไทย…

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ ทำข้อสอบฟรี ครูนักเรียนมัธยม นักศึกษา เรื่องความรู้พื้นฐานและหลักการใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรออนไลน์ 2566 ความสำคัญของภาษา…

เชิญชวนอบรม ดิจิทัลคอนเทนต์ สู่การจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตร 20 ชั่วโมง จาก…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ เชิญชวนอบรม ดิจิทัลคอนเทนต์ สู่การจัดการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตร 20 ชั่วโมง จาก สพฐ. ครูผู้ช่วย ครู คศ1 ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ…

#มีเฉลย รีบทำด่วน! รับฟรีวุฒิบัตรภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR สําหรับครูผู้สอน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ รับฟรีวุฒิบัตรภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR สําหรับครูผู้สอน แบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อังกฤษสําหรับครู ราชบุรี เขต 1 มีเฉลย รีบทำด่วน!…

เข้าร่วมการอบรมครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ZOOM MEETING

นางสุทธิญา พลนาคู Download นางสาวพรทิพย์ ล่วงลือ Download นางสาวสำอางค์ เกตุสุวรรณ์ Download นางสาวสุวิชา แสงเพ็ง Download นางสาว ศิริอร บรรพโต Download นางสาวนุจรี พันขาม Download นางสาวษาธญา พวงห้อย Download นายพรชัย…

วุฒิบัตรอบรมการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบMOE Safety Center

วุฒิบัตรอบรมการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบMOE Safety Center นายสมศักดิ์ วงค์บูดดี Download นายกิติภัทธ์ รื่นสุข Download นางสาวมุกรินทร์ เขมะวนิช Download นางสาวเพ็ญศรี เทียนทอง Download นายชูเกียรติ สมัครกาล Download…

เกียรติบัตรอบรมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคาม สพป.สระบุรี 2 ประจำปี 2566

เกียรติบัตรอบรมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคาม สพป.สระบุรี 2 ประจำปี 2566 เกียรติบัตรครู โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) นายมานิตย์ สีแล Download ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 นายปองพรรค ด้วงนุ่ม Download…

Best Practice ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เกียรติบัตร Best Practice ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงรายชื่อ วัดบ้านดอน น.ส.ศิริมา ศรีดา Download หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) น.ส.สุภาพร คงสมบูรณ์ Download บ้านคลองม่วงเหนือ น.ส.กัญนิภา ชมดวง Download บ้านหนองผักหนอก…

เกียรติบัตร การดำเนินงานที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาฯ…

ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ดาวน์โหลด วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) นางสาวสุกานดา กวางทอง Download วัดนาบุญ นายชุมพร บุญน้อม Download วัดบ้านจาน นางสาวษาธญา พวงห้อย Download วัดบ้านลาด นางสาวกนกวรรณ อรชัย Download บ้านลำสมพุง…

เกียรติบัตร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อดิจิตัล ระดับก่อนประถม OBEC Content Center

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับก่อนประถมศึกษา Obec Content Center 31 สิงหาคม 2565 อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2…

เกียรติบัตรโรงเรียน กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

กรณีเปิดดาวน์โหลดบนโทรศัพท์ไม่ได้ให้ท่านเปลี่ยนไปดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ สำหรับท่านที่พบปัญหาในการดาวน์โหลดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่  คลิก โรงเรียน ดาวน์โหลด โรงเรียนบ้านซับสนุ่น Download โรงเรียนวัดหนองปลิง Download…