Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

เทคนิคของครู

เทคนิค การสอน ให้ถูกใจคนเรียน

1. ต้องรู้เขา รู้เรา 1.1 ต้องรู้ว่า ... เราจะทำ การสอน อย่างไร เช่น - ย่อยเนื้อหาความรู้ลงให้แคบ - หากเนื้อหามาก ก็แบ่งเป็นส่วนย่อย - ระบุสาระ หรือจุดประสงค์ ในการเรียนรู้ให้ชัดเจน - เรียบเรียงลำดับการสอน จากง่ายไปสู่ยาก (จากพื้นฐาน…