Take a fresh look at your lifestyle.
คลังเก็บรายเดือน

กุมภาพันธ์ 2019

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3…

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จัดให้มีการทดสอบโดยวัด ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน คือ ความสามารถด้านภาษา…

ใบงานวิชาสุขศึกษา ป.6

ครูประถมรวบรวมใบงานสุขศึกษา ป.6 ให้คุณครูได้ดาวน์โหลด โดยมีใบงาน มาตรฐานตัวชีวัด และเฉลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com