fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กลุ่มอำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒…