fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตําแหน่งนักการภารโรง

แนวทาง การขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

การขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตําแหน่ง นักการภารโรง เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๔๑๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒…